NEONnet – Nettverk for organisasjonsforskning i Norge

NEON-dagene 2019 på Lillehammer!

Årsmøte: Vi vil oppfordre alle nettverkets medlemmer til å delta på årets årsmøte på Lillehammer. Det er her dere har innflytelse over nettverkets framtid – dagsorden for møtet finner dere her.

Hjertelig velkommen!

Mer om årets konferanse:

Også i år arrangeres NEON-dagene arrangeres på Lillehammer. Etter en litt vanskelig prosess med å finne arrangør, har miljøet på Lillehammer kastet seg over oppgaven – og overtar samtidig sekretariatet for NEON. Vi oppfordrer alle interesserte til å delta på årsmøtet i nettverket til høsten, der viktige spørsmål om nettverkets drift, organisering og framtid vil bli diskutert.

Les mer om NEON 2019 her

Årets tema er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater.

Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner. Vi ønsker å se på hvordan dagens organisasjoner påvirkes av ny teknologi/digitalisering, internasjonal konkurranse, reformstrategier i offentlig sektor og organisasjonsoppskrifter i vid forstand. Vi ønsker også det arbeidssosiologiske bidrag som ser på langsiktige, faste vs. mer kortsiktige og oppdragsbaserte arbeidsforhold.

Call for papers er klart, og som vanlig er det en rekke ulike sesjoner å velge mellom. Mer informasjon om disse og call for papers, finner du her


NEON-prisen 2018 til Morten Egeberg!

Under forrige ukes NEON-konferanse på Lillehammer, som forøvrig hadde rekordhøy deltakelse, ble NEON-prisen tildelt Professor Emeritus Morten Egeberg fra ARENA – Centre for European Studies, UiO.

I begrunnelsen for tildelingen av prisen, heter det følgende:

Årets Neonprisvinner kombinerer stor faglig kreativitet, autoritet og kapasitet, med en menneskelig varme og humor som alle vi som har hatt han som lærer, veileder og mentor setter umåtelig stor pris på. Prisvinneren er en av de skarpeste teoretikere i sin generasjon statsvitere.

Han har vært en pioner i utviklingen av en konstruktiv forskningstradisjon som vektlegger politikkens organisering, og betydningen av organisasjonsfaktorer i studiet av offentlig politikk og administrasjon. Årets prisvinner har gjennom sitt utrettelige arbeid bidratt sterkt til å utvikle og tilpasse organisasjonsteoretiske perspektiver til studier av offentlige organisasjoner.

Han er virkelig en faglig brobygger og en manifestasjon på det lykkelige ekteskapet mellom statsvitenskap og organisasjonsteori. Prisvinneren har over tid vært helt sentral i utviklingen og bruken av surveyene i sentraladministrasjonen, som har gitt et unikt materiale – også i verdenssammenheng. Summen av dette arbeidet er den største databasen over sentralforvaltningens rolle både i norsk og internasjonal sammenheng, som blant annet gir muligheter til å studere stabilitet og endring over tid.

Prisvinneren er dessuten en av verdens ledende forskere på EU og har vært sentral i etableringen og utviklingen av Europaforskningssenteret ARENA. Gjennom sitt lange virke har han publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler. Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger.

Prisvinneren har i år oppnådd pensjonsalderen etter å ha vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993. Det er likevel ingen tegn til at han vil hvile på sine laurbær av den grunn. Han har nettopp sammen med Jarle Trondal kommet med boka “An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design” på Oxford University Press.

Det er med umåtelig stor glede vi gir Neonprisen 2018 til Morten Egeberg


Ny bok – «Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen»

Glenn-Egil Torgersen er redaktør for en ny bok fra Cappelen Damm Akademisk som lanserer nye perspektiver på kriseberedskap og forståelse av det uforutsette i samfunnet gjennom bruken av begrepet ‘samhandling’ – i en engelskspråklig kontekst. Boken samler hele 28 forskningsbaserte kapitler med fundament i en rekke forskjellige dispiliner.

Les mer om boken her


NEONdagene 2018 på Lillehammer: Call for papers – frist 12. august!

Om du ikke allerede har sendt inn abstract, så er det nå på tide å sende inn forslag til paper til en eller flere av de mange foreslåtte sesjonene på Lillehammer! Det finnes hele 23 sesjonsforslag organisert av til sammen 64 forskere fra 28 forskjellige institusjoner! Les mer på disse nettstedene:
NEON2018 på Facebook
NEON2018 på LinkedIn
Arrangørens egen nettside: www.neon2018.no

Om konferansen: 20-22. november 2018 er det klart for NEONdagene på Lillehammer! Årets arrangører er Handelshøgskolen Innlandet (HHS) – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet og alt finner sted på på Campus Lillehammer.

Temaet for årets konferanse er innovasjon:

Interessen for innovasjon har bredt om seg med stor fart de siste 10-15 årene.  Innovasjonsbegrepet har vist seg fleksibelt og anvendelig på stadig flere områder. Der mange tidligere forbandt innovasjon med teknologiske nyvinninger som lyktes i markeder, er det i dag like naturlig å snakke om tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, forretningsmodellinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon skal ikke lenger bare skape økonomisk vekst, det er også innovasjon som skal løse store nasjonale og globale utfordringene. Satsingen på innovasjon er godt institusjonalisert ikke minst gjennom EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.

I årets konferanse vil vi invitere til refleksjon og dialog om forholdet mellom innovasjon og organisasjonsforskning. Hva kan innovasjonsforskningen tilføre organisasjonsfaget? Og hva er organisasjonsforskningens bidrag på innovasjonsfeltet? Hvilke implikasjoner har det økte fokuset på innovasjon i forskningspolitikken og for studier av organisasjoner?

En rekke problemstillinger er aktuelle på dette området:

Hva hemmer og fremmer innovasjon? Hvordan kan vi forstå ulike aktørers roller i innovasjonsprosesser? Hvilken rolle spiller struktur og kultur – og hva betyr ledelse? Hvordan kan vi forstå implementering og spredning av innovasjoner i og mellom organisasjoner? Hva er virkningene og konsekvensene? Er innovasjon alltid bra og for hvem? Hvordan får vi til innovasjon som er demokratisk, etisk og bærekraftig?

Vi inviterer dere til refleksjon om ulike måter å utforske forholdet mellom innovasjon, organisasjon og organisering.  Organisasjonsforskningen er en viktig bidragsyter i innovasjonsforskningen. Blant de mest kjente bidrag finner vi   Burns & Stalkers bok fra 1961 om mekanistisk versus organiske organisasjoner og James March s om ain artikkel fra 1991 om at organisasjoner må håndtere paradokset «explotation versus exploration» (utnytting og utforskning). Tushman & O’Reilly lanserte i 1996 begrepet ambidextrous organizations om bedrifter som klarer å kombinere utnytting og utforskning like godt. Andrew van de Ven m.fl. kom i 1999 ut med boken The Innovation Journey der de viser at innovasjonsprosesser er komplekse og kaotiske og sjelden følger de lineære modellene som tidligere ble beskrevet i litteraturen. Institusjonell teori er relevant for studier av innovasjon på flere måter. Innovasjoner kan oppstå i spenningsfeltet mellom ulike «institusjonelle logikker» (Thorton, Ocasio & Lounsbury, 2012), og implementering og spredning av innovasjoner er relevant å forstå i et translasjonsperspektiv (Czarniawska & Sevón, 1996).

For å bringe denne dialogen videre inviterer vi til årets NEON-konferanse på Lillehammer 20-22. november. Vi ser frem til egen PhD-dag den 20,  engasjerende paper-sesjoner, akademisk Skavlan og spennende keynotes: Christopher Hood, Mary Uhl-Bien, Stewart Clegg og Benedicte Brøgger.

Velkommen!

  • mer informasjon om priser, påmelding og lignende finner du på www.neon2018.no

 NEONdagene 2017 i Bodø!

I 2017 arrangeres NEONdagene av Nord Universitet i Bodø, i løpet av dagene 21-23. november. Temaet for årets konferanse er Omstillingsprosesser – smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? Konferansen skal inspirere og stimulere til refleksjon over dilemmaer, utfordringer og muligheter som kan oppstå i omstillingsprosesser. Omstillinger setter gjerne kultur, tillitsrelasjoner og lederkompetanse på prøve; digitalisering og automatisering krever større fleksibilitet og mer ekspertkompetanse; mistillit og konflikt kan være reelle størrelser. Samtidig gir omstillinger muligheter for synergier, vekst og innovasjon. Hvordan kan bedre kunnskap om omstillingsprosesser gi oss mer realistisk organisasjonskunnskap?

Det arrangeres i alt 18 ulike sesjoner, i ulike formater. Husk også at det arrangeres en egen PhD-dag på tirsdag 21. november! Du kan finne ut mer om NEONdagene 2017 på konferansens egne sider – her

NB! FRISTER:

Abstracts: 14. september

Påmelding: 20. september

Ferdig paper: 20. oktober

Her kan du gå direkte til påmelding!

Velkommen til Bodø!


Ledelse og styring i komplekse organisasjoner

Torstein Nesheim ved SNF skriver i Ukeavisen Ledelse om ledelse og styring i komplekse organisasjoner at debatten om ledelse og målstyring bygger på forutsetninger som ofte kolliderer med realiteten. Kanskje vi bør rette søkelyset mot utøvelse av ledelse i organisasjoner som ikke er kjennetegnet av enhetlige hierarkier?

Les mer her

Eldre saker:


NEONdagene 2016 i Tromsø

Velkommen til NEONdagene 2016 i Tromsø, i dagene 22.-24. november!

KONFERANSEN ER I GANG!

Les mer på konferansens egne nettsider

Grunnlagsdokument til årsmøtet: Årsmelding for NEON 2016


PhD-kurs ved UiO

15-17. november arrangeres PhD-kurset «Organization theory appraoches to the study of public policy and administration» ved UiO. Kurset skal gi innsikt i organisasjonsteoretiske tilnærminger, og hvordan de kan nyttes i empiriske studier. Det vil blant annet fokuseres på hvordan organisatorisk og institusjonell endring kan forklares, og hva effektene av slike endringer kan være. Kanskje dette kan være en god oppladning til NEONdagene i Tromsø?

Les mer her


 Postdoktor i Tromsø?

Ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som postdoktor i marin arealforvaltning. Stillingen er knyttet til prosjektet Creplan, og vil innebære identifisering og verdsetting av økosystemtjenester, studier av forvaltnings- og planleggingsprosesser, og oversettelse av kystinformasjon til kunnskap bygd inn i styringsinstrumenter.

Les mer her


 NEONprisen til Tian Sørhaug!

Bilde av Hans Christian Sørhaug

Tian Sørhaug mottok NEONprisen 2015 under festmiddagen på Ringve Gård torsdag 26/11. Tian har vært en aktiv deltaker i NEON helt siden nettverkets oppstart, og har en utradisjonell tilnærming til organisasjonsforskningen. Prisvinneren har utforsket og og tematisert ledelse og organisasjon på originale og særegne måter, både i korte refleksjoner og lange utredninger – særlig langs tema som makt, autoritet, tillit og rasjonalitetsformer. Han reflekterer sitt eget fag – sosialantropologien – godt, og tenker gjerne høyt og originalt. NEONprisen ble i år sponset av NEONs støttespillere i forlagsbransjen, CappelenDamm, Fagbokforlaget, Universitetsforlaget og Gyldendal Akademiske, og bestod av et trykk av Håkon Bleken og en gavesjekk pålydende kr 10,000.

Vi gratulerer Tian Sørhaug med en velfortjent pris!


Organisasjonsfaglig kanon

Under NEONdagene 2015 i Trondheim lanserte Jan Erik Karlsen den mye omtalte boken Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Organisasjonsfaglig kanon, som nå er utgitt på Fagbokforlaget. Boken, som er redigert av Karlsen, presenterer et utvalg innflytelsesrike tekster fra norske organisasjonsforskere skrevet i perioden 1950 til 2000. Den inneholder både begrunnelser, beskrivelser og perspektivisering – og ikke minst gjengir den et utvalg av de viktigste tekstene fra norsk organisasjonsforskning i perioden. Her finnes tekster fra så ulike – og så viktige – bidragsytere som Torstein Eckhoff og Knut Dahl Jacobsen, Einar Torsrud, Johan P. Olsen, Gudmund Hernes, Morten Egeberg, Svein M. Kile, Torger Reve, Elin Kvande og Bente Rasmussen, Kjell Arne Røvik, Odd Nordhaug, og årets prisvinner Tian Sørhaug.

Her finner du den utvidede listen over nominerte tekster: Langliste fra Veivisere i norsk organisasjonsforskning – og du kan lese mer om boken og arbeidet med den på egne sider

Veivisere i norsk organisasjonsforskning

Boken er nå til salgs hos Fagbokforlaget


NEONdagenes pris for beste paper til Langåker, Mühleisen og Bolsø!

For første gang i NEONs historie ble det i Trondheim delt ut en pris for beste paper. Arrangementskomiteen i Trondheim ba hver sesjonsleder nominere det beste paperet fra sin sesjon. Dermed ble ni papere vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Det skulle være et fulltekst paper, altså ikke en kortversjon for muntlig framføring
  • Paperet måtte holde vitenskapelig standard ved at det anses at det med noen mindre redigeringsgrep og formalisering, kunne sendes til referee, eller at det kunne sendes slik det forelå.
  • Paperet burde score høyt på aktualitet og originalitet.

NEON prisen for beste paper gikk til Lise Langåker, Wenche Mühleisen og Agnes Bolsø for deres paper ‘Kvinner til sjøs.’

Paperet tar for seg et lite utforsket tema i en tradisjonell og mektig norsk næring (norsk skipsfart), ser med nye øyne på sosial organisering i en total institusjon. Forfatterne presenter viktige funn som illustrerer en organisatorisk taushet om seksualitet gjenspeilt i hverdagspraksiser. Paperet demonstrerer på beste vis hvordan organisasjonsforskningsfeltets møte med kultur- og kjønnsforskningsfeltene skaper rom for nye innsikter i og viten om begrensninger- og bevissthet og om organisert-organiserende taushet. Forfatterne har gjennom dette en original tilnærming til forståelsen av hvordan kjønnede barrierer og kjønnsskjeve rekrutteringsmønstre kan forstås. Begrepet ’annetgjøring’ relatert til seksualisering kaster et nytt teoretisk lys over tematikken kjønnsubalanse . Det empiriske materialet som presenteres bidrar på en spennende, nær og levende måte til å illustrere hvordan både menn og kvinner om bord bidrar til å skape og opprettholde en viss kjønns(u)orden om bord.

Vi gratulerer!


Ledig stilling: PhD-stipendiat

Prosjektet «From global ideals to local realities – the foundations of sustainability» har en ledig stipendiatstilling innen samfunnsvitenskapelig forskning på havbruksnæring, med oppstart tidlig 2016. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd – Havbruk2 programmet, og er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, NTNU
v/Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NINA og Universitetet i Stavanger, samt forskningsmiljø i Chile og Skottland. Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftsindikatorer ved å se på de eksisterende standarder, indikatorer og reguleringer som finnes per i dag, hva som mangler, overlapper eller konkurrerer, og deretter i hvilken grad og hvordan disse er implementert i oppdrettsselskaper i tre ulike land; Norge, Chile og Skottland. Prosjektet vil gjennomføre en komparativ internasjonal studie og analysene vil resultere i nye/forbedrede indikatorer for bærekraft i havbruksnæringen. PhD kandidaten vil ha et spesielt fokus på å studere hvordan globale styringsregimer (sertifiseringer og reguleringer) er effektive i å fremme bærekraft i oppdrettsnæringen, og hvordan standarder og indikatorer er påvirket av institusjonelle kontekster og
kapasiteter.

Les mer her


 NEONdagene 2015 i Trondheim!

Lever vi vår egen lille boble her i nord, eller er vi også i ferd med å endres? Hva skjer med norske organisasjoner, norsk arbeidsliv og vår offentlige styring og organisering av velferdsstaten når Europa forhåpentligvis kommer seg etter finanskrisen og globalisering er noe vi tar for gitt?

Dette er blant spørsmålene som reises når NEONdagene 2015 arrangeres ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 25-27. november 2015.

Programmet finner du her: NEON2015 program

Les mer om konferansen og PhD-dagen her

Hvis du er interessert i nettverkets tilstand, aktiviteter og planer, finner du mer i Årsmelding for NEON 2015

PhD-dag på NEON onsdag 25.11.2015: «Livet som stipendiat»

Sted: Handelshøyskolen i Trondheim (HiST), Elgseter gate, Trondheim
Tidspunkt: kl. 1200-1700

Velkommen til alle stipendiater innen organisasjonsforskning i Norge!
NEON samler hvert år ca. 120 organisasjonsforskere fra hele landet for å presenter og diskutere forskningen på feltet. Det er en svært viktig møteplass for både nye og erfarne forskere. NEON konferansen foregår 26. og 27. november 2015 i Trondheim og vi håper alle doktorgradsstipendiater med interesse for organisasjonsforskning blir med for å få inspirasjon, viktig nettverk og nødvendig kunnskap.

Dagen før konferansestart, onsdag 25.11 2015, er spesielt skapt for doktorgradsstipendiater. Vi inviterer til en workshop der vi legger vekt på å bli kjent med ulik sider ved stipendiatlivets mange gleder og utfordringer. Dere vil gjennom innlegg fra erfarne forskere få innsikt i artikkelskriving som format, metodisk mangfold i organisasjonsforskning og en rekke innspill om livet som stipendiat og livet etterpå. Vi legger vekt på høy grad av samspill og dialog.


Ledige stillinger ved UiO

Ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo utlyses 1-2 stillinger i Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv. En fast ansatt i stillingen som
Tian Sørhaug har hatt da han blir pensjonist fra nyttår og et 3-4-årig vikariat som erstatning for Haldor Byrkjeflot som går over i annen stilling ved Universitetet i Oslo
som faglig leder for programsatsingen “Unpacking the Nordic Model.”

Les mer her


To stipendiatstillinger ledig ved UiO

Ved Institutt for pedagogikk er det ledig to stipendiatstillinger knyttet til forskergruppen «Expert Cultures and Institutional Dynamics: Studies in higher education and work (ExCID)».

Den første stillingen utlyses innenfor forskningsfeltet innovasjon og læring. Innenfor ExCID-gruppens overordnede forskningsagenda skal stipendiatens forskningsprosjekt fokusere på sammenhenger mellom organisasjonslæring og innovasjonsevne, eller alternativt kan prosjektet ha fokus på forholdet mellom læring i arbeidslivet og endringsprosesser i organisasjoner (organisatorisk innovasjon) eller i samfunnet (sosial innovasjon).

Til den andre stillingen søkes det etter en stipendiat som skal forske på politisk styring av høyere utdanning. Temaene som er spesielt relevant er koordinering av kunnskapspolitikk; «agencification» i politisk styring av høyere utdanning; og endringer hvordan ekspertise brukes i politisk styring av høyere utdanning.

Les mer her


 Konferanse: Glasstaket – metaforen og mekanismene

«Glasstak» er en metafor for usynlige barrierer mot avansement i organisasjoner og næringsliv. Begrepet brukes oftest om organisasjonsinterne forhold som hindrer kvinner i å nå toppen. Metaforen er mye anvendt, men også omdiskutert. Forskningsprosjektet MirrorMirror ved NTNU, ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning og næringslivsnettverket GROnett inviterer til åpne forelesninger, debatt og tverrfaglig forskerworkshop. Temaet er metaforen «glasstak» og mekanismene den brukes til å beskrive.

Les mer om konferansen her


NEON-prisen 2014 til Tor Hernes!

Årets vinner er Tor Hernes ved Copenhagen Business School og Høgskolen i Vestfold. Han får NEON prisen 2004, dels for sitt bidrag til utviklingen av det norske organisasjonsforskerkollektivet, blant annet som en av initiativtakerne til NOS og medstifter av NEON. Dels legger vi til grunn hans bidrag til den internasjonale organisasjons- og ledelsesdiskursen. De siste ti årene har han publisert en rekke artikler og bøker i ledende internasjonale tidsskrifter og forlag, med en betydelig virkningshistorie.

Helt i NEONs ånd gjør Tor Hernes noe originalt på tvers av etablerte disipliner og bidrar internasjonalt til både å fornye organisasjonsteorien, og til å fremme nye nettverk og samarbeidsrelasjoner til beste for fagfellesskapet i NEON. Derfor mener juryen at Tor Hernes er en verdig vinner av årets NEON-pris.

Prisen bestod av en skulptur laget spesielt for formålet av kunstneren Lise Birkeland fra Stavanger, i tillegg til 10,000 kroner fra forlaget Cappelen Damm.

Les begrunnelse for NEONprisen 2014


UiN: Konferanse om forskning og utdanning innen lederskap

Universitetet i Nordland arranger 16-18 juni konferansen «Becoming a leader – a matter of education? An international research and education conference on bachelor programs in leadership, whether leading can be learnt, and leadership as a profession».

Les mer på konferansens nettsider


 NEONdagene 2014 i Stavanger

Under overskriften «Bærekraftig organisering: Nye endringsrom?» samlet årets NEONdager om lag 160 deltakere på Universitetet i Stavanger. I en lengre rekke papersesjoner diskuterte deltakerne egne arbeider, og et svært godt plenumsprogram sørget for faglig påfyll fra organisasjonsfaglige kapasiteter i Norge og Norden. Foredrag fra fjorårets NEONprisvinner Kjell Arne Røvik, Majken Schultz, Nils Brunsson og Erik Hollnagel gav inspirasjon, likeens som en paneldebatt om bærekraftig organisering og framtidig organisasjonsforskning ledet av Gudmund Hernes gjorde det. Under festmiddagen på ærverdige Victoria i Stavanger sentrum ble professor Tor Hernes tildelt årets NEONpris (se egen sak!). Arrangementskomiteen, ledet av professor emeritus Jan Erik Karlsen, bestod av ildsjeler fra Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Stod/Haugesund, Iris, Petroleumstilsynet og Statoil.

Les mer om konferansen, og finn presentasjoner, sesjonsbeskrivelser og lignende her


Organisasjonsfaglig kanon

I løpet av NEONdagene 2014 vil arrangementskomiteen for årets konferanse presentere det første trinnet i lanseringen av en organisasjonsfaglig kanon. En slik kanon vil omfatte utvalgte konstituerende tekster innen organisasjonsforskningen i Norge.

Utvelgelsen av tekster følger fem kriterier;

1.    Faglig kvalitet og originalitet
2.    Faglig virkningshistorie
3.    Samfunnsmessig virkningshistorie
4.    Håndverksmessig og metodisk soliditet
5.    Litterære verdier og kvaliteter

NEONs medlemmer inviteres herved til å foreslå kandidater til kanonen, helst med en kort begrunnelse. En jury med representanter fra alle syv universitetsbyer vil samle opp forslagene. Under NEON-dagene 2014 vil juryen presentere sitt arbeid og begrunne sin ‘long list’ av nominerte fagarbeider. Long list legges ut på NEONs hjemmesider etter lanseringen. Den endelige ‘short list’ skal publiseres og legges frem på NEON-dagene i Trondheim i 2015.

Dine forslag sendes til webredaksjon@neonnet.no – skriv gjerne KANON i emnefeltet!

På vegne av juryen; Jan Erik Karlsen, UiS


Nytt om og fra SCANCOR!

Alumni Workshop – Copenhagen Business School, April 27-28, 2014.

The alumni workshop is an opportunity for you to meet and and discuss with fellow SCANCORIANS. Present the project you worked on during your stay at SCANCOR, discuss new ideas and resume old discussions. For more information and to sign up, send email to Hans Henrik Sivertsen (hhs@sfi.dk).

Opphold på SCANCOR?

På SCANCOR er det gode muligheter for kortere og lengre opphold. Mer informasjon finner du her

Spesialnummer av Nordiske Organisasjonsstudier

I forbindelse med at SCANCOR i år feirer 25-års jubileum, lanserte norsk styremedlem i SCANCOR, Haldor Byrkjeflot, et eget temanummer av tidsskriftet Nordiske Organisasjonsstudier under NEONdagene i Bergen. Les mer om innholdet i spesialnummeret her


NEON-prisen

NEON-prisen gikk i 2013 til professor Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø. Her er juryens begrunnelse for årets tildeling:

I forbindelse med at NEON har 10 års jubileum ønsker årets komité å dele ut NEON-prisen til en som har hatt stor betydning for organisasjonsfaget i Norge.

Årets prisvinner har hatt et imponerende stort nedslagsfelt både blant andre forskere, studenter og praktikere, og har på denne måten brakt organisasjonsfaget til et større publikum. Komiteen har lagt særlig vekt på hans betydning for synliggjøring av organisasjonsforskning nasjonalt og internasjonalt, hans kreativitet og nyskapende forskning og hans betydning for vår forståelse av organisasjoner.

Han har introdusert begreper som blir husket. Han snakker om «oppskrifter» og «virus». Uten at det har med verken matlagning eller sykdommer å gjøre. Det er oppskrifter og ideer som gjerne er på reise. Sentrale problemstillinger er hvordan oppskrifter utvikles, etterspørres, spres mellom ulike kontekster. Og ikke minst hva organisasjonene gjør med oppskriftene gjennom fortolkning, tilpasning og oversettelse.

Han har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler. Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger. Jeg nevner bare et par av dem her.

I 1998 ga han ga ut boka «Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet». Denne finnes på pensum ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge.

I 2007 ga han ut «Trender og translasjoner. Idéer som former det 21. århundrets organisasjon». Denne blir omtalt som obligatorisk lesning for alle som er interessert i organisasjonsteori.

Sammen med Tom Christensen, Per Lægreid og Paul Roness ga han ut «Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte» som sikkert de fleste i salen har et forhold til. Denne er også oversatt og gitt ut på Routledge.

«The secrets of the winners: Management Ideas the Flow» og “From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations’ Handling of Management Ideas” er også titler som bør nevnes.

Han er en mester i bruk av metaforer.

Han er en av de få – kanskje den eneste for å bruke professor Dag Ingvar Jacobsens ord – genuint originale organisasjonsteoretiker i Norge i dag. Han definerer sin egen retning. Det gjør at han blir husket.

Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Det er med glede vi ønsker å gi hedersprisen på NEONs 10-års jubileum til Professor Kjell Arne Røvik.

Les også om tildelingen på Universitetet i Tromsøs hjemmeside.


NEON jubileumskonferanse i 2013!

NEON-konferansen arrangeres i 2013 i Bergen. Det er ti år siden nettverket ble stiftet, og dette blir den tiende årlige konferansen. Arrangører er Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Høgskolen i Bergen og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Konferansen fant sted 27-29.11, på Scandic Hotel i Bergen sentrum.

I anledning tiårsjubileet, ble årets tema knyttet til hvordan norsk organisasjonsforskning utvikler seg: Hvor står vi nå, ti år etter at nettverket ble etablert? Under overskriften «Mellom høye fjell og dype daler» retter vi oppmerksomheten mot organisasjonsforskningens relevans, status quo og anvendelse i Norge.

Last ned programmet.

Detaljert sesjonsprogram NEON 2013

Les mer om konferansen her.

Årsmøte: Som vanlig ble nettverkets årsmøte holdt i løpet av konferansen. Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker. Grunnlagsdokument: Årsmelding NEON 2013


Ledig stilling: Førsteamanuensis ved UiO

Institutt for sosiologi og samfunssgeografi utlyser en fast stilling som førsteamanuensis, der det blant annet etterspørres kvalifikasjoner innenfor fagområdet organisasjon.

Les mer her


Call for papers: Reputation and brand management in Scandinavian municipalities

Spesialnummer av Scandinavian Journal of Public Adminsitration – deadline 31. mars, 2014.

Les mer her


Medlemsundersøkelse NEON

I forbindelse med NEONs jubileumskonferanse vil det bli gjennomført en survey av medlemmene i nettverket. Undersøkelsen vil ta for seg erfaringer med undervisning i faget, hva som oppfattes som viktige tema, perspektiver og metoder, samt forholdet mellom faget og praksis i organisasjoner. Erik Døving (HiOA) og Torstein Nesheim (SNF) vil gjennomføre undersøkelsen. Noen av resultatene vil bli lagt fram på NEON 2013.

Vi oppfordrer medlemmene i NEON til å svare på undersøkelsen!


Minneord for Paul G. Roness

Paul G. Roness gikk bort 17. mai. I den forbindelse vil vi gjerne minnes en dyktig fagmann og en lun personlighet ved å publisere et minneord fra venner og kolleger i Bergen.

Minneord for Paul G. Roness


SCANCOR PhD workshop on Institutional Theory 2014

Scandinavian Consortium for Organizational Research inviterer igjen til PhD-workshop om instiutjsonell teori. Denne gangen er det The Hebrew University of Jerusalem som er vertskap, i dagene 5-9. januar 2014.

Les mer her


Nytt tidsskrift – Academy of Management Discoveries

The mission of Academy of Management Discoveries (AMD) is to promote the creation and dissemination of new empirical evidence that strengthens understanding of important new or poorly understood phenomena relevant to management and organizations. AMD welcomes research that employs quantitative and/or qualitative methods to study relevant phenomena at any level of analysis—individual, group, organization, industry, society, etc.

Les mer


Lesarbrev av Torstein Nesheim:

Til forsvar for konkurransen Det er gode grunnar til å halda fast ved konkurranse i rekruttering, sjølv om det også kan ha negative konsekvensar.
Les resten av brevet i På Høyden (UiB).


Journal of Organization Design (www.jorgdesign.net):

• Editorial, Børge Obel and Charles C. Snow
• The Future of Organization Design, Jay R. Galbraith
• A Practitioner’s View of the Future of Organization Design: Future Trends and Implications for Royal Dutch Shell, Jan Steinmetz, Chuck Bennett, and  Dorthe Døjbak Håkonsson
• The Centrality of Organization Design, Raymond E. Miles
• Rethinking Organizational Design for Complex Endeavors, David S. Alberts
• A Future for the Science of Organization Design, Phanish Puranam
• Organization Design for Business Ecosystems, Carliss Y. Baldwin
• Open Innovation and Organizational Design, Michael Tushman, Karim R. Lakhani, and Hila Lifshitz-Assaf

What is ODC?
Organizational Design Community is an international community of scholars, executives, and organizations dedicated to advancing the theory and practice of organization design. ODC seeks to be the preeminent community where research, practice, and learning intersect to produce valuable design knowledge and applications.
Membership in the community is open to individual academics and practitioners, firms, and organizations or institutions with an interest in advancing the knowledge and practice of organization design and who wish to support and enhance ODC’s mission. There are different types of members: (a) Individual Academic Members focusing on teaching and research with relevance to organization design, (b) PhD Students working on projects related to organization design, (c) Individual Corporate Members, and (d) Organization Members that have shown evidence (e.g., by supporting research on organization design and/or having a managerial or staff position dedicated to organization design).
We hope you are interested in joining the Organizational Design Community and in reading/writing for the Journal of Organization Design. To join ODC, please click on the link below and apply for membership.

http://orgdesigncomm.com/apply-for-membership/


Det er stengt for kommentarer.