Fagbokforlaget

Aktuelle bøker: Fagbokforlaget

På denne siden finner du en oversikt over gode tilbud og aktuelle bøker fra Fagbokforlaget. Følger du linkene merket NEON-pris blir bestillingen automatisk merket NEON, og rabattert pris vil bli oppgitt i handlekurven.
Dersom du lurer på noe, ta kontakt med markedskonsulent Anne Ivarsen på Fagbokforlaget.
William Brochs-Haukedal: Arbeidspsykologi og ledelse
Arbeidspsykologi og ledelse tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet og dets utfordringer, men har også et globalt perspektiv. Forfatteren ser innledningsvis på hva arbeid egentlig er og på hvordan arbeidslivet slik vi kjenner det, er det foreløpige resultatet av flere tusen års utvikling. Arbeidets dypere betydning for hver og en av oss henger nøye sammen med denne utviklingen, samtidig som den peker på hvordan fortsettelsen blir. Med all den usikkerheten vi opplever rundt oss, er arbeidspsykologiens kanskje viktigste oppgave å bidra til forståelsen av kreftene som påvirker arbeidslivet på godt og vondt. Forfatteren tar i denne boken for seg både offentlige og private bedrifter, og boken er solid forankret i økonomifaget.
Daniel Adriaenssen, Dagny A. Johannessen og Jon-Arild Johannessen: Den nye organisasjonspsykologien
Positiv psykologi har de siste årene fått innpass i bl.a. arbeids- og organisasjonspsykologi, der den utfyller den klassiske psykologien og utgjør det teoretiske grunnlaget for positivt lederskap.
Torild Alise W. Oddane: Kreativitet og innovasjon
Denne boken tar et oppgjør med myten om at det å være kreativ er det samme som å være kunstnerisk. Boken bygger bro mellom kreativitetsforskning og innovasjonsforskning, og samtidig tar den et oppgjør med seiglivede myter om kreativitetens rolle i innovasjonsprosjekt.
Cathrine Filstad: Nyansattes organisasjonssosialisering
Organisasjonen må tilrettelegge for nyansattes læring og være seg bevisst hva som er organisasjonens, lederens, kollegenes og den nyansattes ansvar i organisasjonssosialiseringen.
Olav Johansen og Helene Sætersdal: HR og personalledelse
HR og personalledelse gir en innføring i viktige temaer som skal danne grunnlag for videre fordypning i et fag som favner bredt og blant annet omfatter psykologi, sosiologi, statsvitenskap, antropologi, rettsvitenskap og økonomi. Den engelskspråklige forkortelsen HR (Human Resources) har gradvis etablert seg i det norske arbeidslivet som en betegnelse på fagområdet menneskelige ressurser. Boken er skrevet med bakgrunn i norske forhold og norsk lovgivning og inneholder mange praktiske eksempler, diskusjonsoppgaver og caser fra norsk arbeidsliv.
Olav Johansen: Om å påvirke
Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.
Boken belyser i korte trekk:
1. Hvordan mennesker påvirker og påvirkes av hverandre
2. Hvordan påvirkningskreftene virker, selv om vi ikke har planlagt det
3. Hvordan påvirkningsprosesser kan struktureres etter en metode
4. Hvordan etisk bruk av påvirkning kan skape ekstraordinære resultater
9788245021011Dag Ingvar Jacobsen: Engangsorganisasjonen. Organisering og ledelse av prosjekter
Prosjekter blir en stadig vanligere måte å organisere arbeid på i moderne organisasjoner. Mens de fleste bøker om prosjekter vektlegger tekniske og økonomiske perspektiver, tar denne boken utgangspunkt i at prosjekter er organisasjoner. Prosjekter er i all hovedsak sammensatt av mennesker som skal samarbeide for å oppnå noe. Hvor godt man klarer å organisere og lede dette samarbeidet, vil i stor grad bestemme prosjektets suksess.
9788245018912Klausen, Jan Erling, Askim, Jostein og Vabo, Signy Irene (red.): Kommunereform i perspektiv
Denne boken kommer ut på et tidspunkt da regjeringen Solbergs kommunereform er inne i en avgjørende fase. Vil reformen bli stående som et vannskille i den norske kommunehistorien, som den første gjennomgripende strukturreformen siden 1960-tallet – eller som en parentes, på linje med andre forsøk på å endre kommunestrukturen de siste 20 årene?
 9788245020458Ørjasæter, Elin; Stenberg Kravik, Birgitte og Stang, Trond: Arbeidsrett for ledere, 2. utgave. Personalledelse i norske virksomheter
Hvorfor blir noen sjefer? Ofte bare fordi de er flinke i jobben sin. Mange får personalansvar uten å ha spesielle kunnskaper eller ambisjoner om å lede andre. Hvordan skal de da kunne løse lederens små og store utfordringer i hverdagen?
9788245016611Stensaker, Inger og Haueng, Anne Cathrin: Omstilling. Den uforutsigbare gjennomføringsfasen
Denne boken tar leseren med bak kulissene i store omstillinger og drøfter en rekke vanlige utfordringer ledere og medarbeidere møter når planlagte endringer skal iverksettes, samt hvordan disse kan håndteres. Boken tar utgangspunkt i at du ikke kan planlegge for den «perfekte» prosessen, fordi det alltid vil oppstå uforutsigbare hendelser i en større omstilling.
 9788245019926Filstad, Cathrine: Organisasjonslæring- fra kunnskap til kompetanse, 2. utgave. 
Organisasjonslæring er en forutsetning for organisatorisk kompetanse og dermed kompetente ledere og medarbeidere. Organisasjonslæring skjer i praktisk arbeid, gjennom kunnskapsdeling, kunnskapsutvikling og endring. Strategisk organisasjonslæring viser til organisasjonslæring i henhold til organisasjoners overordnede visjoner, strategier og mål.
9788245016970Døving, Erik, Elstad, Beate og Storvik, Aagoth (red.): Profesjon og ledelse
Boken handler om penger og det pengeaktige, hvordan Profesjonene spiller en stadig større rolle i næringslivet og i velferdsstaten. «Å lede profesjonsutøvere er som å gjete katter», heter det i en velbrukt metafor. Denne boken undersøker om metaforen er treffende. Med bakgrunn i egen forskning ser forfatterne på hvordan det oppleves å lede profesjonsutøvere, og hvordan profesjonsutøvere opplever å bli ledet. Bidragene ser på hva som skjer når profesjonsutøvere selv blir ledere, hvem som blir ledere, og hva som kreves for å lede profesjonsutøvere. Boken presenterer ny forskning og nye sammenfatninger av forskning på feltet.
 9788245019551Andersen, Lars: Organisering av komplekse prosesser. Vitenskapsteoretiske og filosofiske forutsetninger
Organisasjonsteorien belyser antakelser som folk flest baserer seg på i dagliglivet i organisasjoner. For å forstå organisasjonsteoriens forutsetninger må vi ta enda et steg: til vitenskapsteorien og filosofien.
9788245018967Tian Sørhaug: Penger og objekttrøbbel
Boken handler om penger og det pengeaktige, hvordan pengene forvandler karakter foran øynene våre, og hvordan forvandlingen sprer seg. Vår tid lider under et tap av eksterne, objektive referanser. For eksempel har det menneskelige arbeidet mistet mye av sin verdiskapende karakter, og klokketid er ikke lenger en god standard for arbeidets verdi. Etablerte forskjeller og grenser viskes ut, og motsetninger kan smelte sammen. Verdsetting og verdiskaping lar seg ikke bestandig skille fra hverandre. Boken forfølger konvergerende mønstre av objekttrøbbel i tre forskjellige sfærer: finans, arbeid og psykiatri.
 9788245017809Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.): Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering
Norge ligger på topp i internasjonale undersøkelser om levekår, lykke, velferd og tillit mellom mennesker. Samtidig blir det norske samfunnet kritisert for å ha en for stor velferdsstat, og for å mangle evne til mangfold og integrering. I Den norske modellen drøfter forfatterne hvordan økende internasjonalisering påvirker og utfordrer måten vi i Norge har valgt å organisere samfunnet på.
9788245014907Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad: Ledelse i små og mellomstore virksomheter
Små og mellomstore virksomhet må ivareta de samme kjernefunksjonene som en stor virksomhet. Utfordringen for slike virksomheter er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig gjennom stabenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av små og mellomstore virksomheter til en stor utfordring.
9788245018271 Kjell-Åge Gotvassli: Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner
Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette grunnlaget for organisasjonens overlevelsesevne. Bortsett fra enighet om dette, er fagfeltet kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse svært bredt og sammensatt.
9788245017663Tormod Hermansen: En bedre styrt stat?
Hvilke krav bør stilles til statlige institusjoner? Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag?
I En bedre styrt stat? oppsummerer Tormod Hermansen sine erfaringer og vurderinger etter en lang og variert karriere i statsforvaltningen. Med utgangspunkt i utredningen En bedre organisert stat (NOU 1989:5) gjennomgår han utviklingen som har funnet sted. Hermansen vektlegger effektivitet og legitimitet som førende premisser for statlige virksomheter.
9788245015560Åge Johnsen (red.): En strategisk offentlig sektor 
Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i mange reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet.
9788245015409Øystein D. Fjeldstad og Randi Lunnan (red.): Strategi
Strategi dreier seg om de grunnleggende, langsiktige målene for en bedrift og hvordan bedrifter kan jobbe systematisk for å nå disse. Boka presenterer ulike forretningsmodeller samt ressurser, aktiviteter og relasjoner som gir muligheter for valg av strategier innenfor disse. Den er skrevet som en introduksjon til faget og er forankret i moderne forskning.
9788245016000Monica Rolfsen (red.): Lean blir norsk
Fenomenet lean har preget debatten om endring og omstilling i private og offentlige virksomheter i de siste tyve årene. Siden midten av 2000-tallet er temaet blitt mer aktuelt fordi mange norske virksomheter begynte å benytte seg av organisasjonskonseptet lean. Noen med stor suksess, mens andre har mer blandede erfaringer.
9788245015522Ole Johan Andersen, Levi Gårseth-Nesbakk og Terese Bondas (red.): Innovasjoner i offentlig tjenesteyting 
Boka belyser ulike sider ved innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Det er lagt vekt på at innovasjoner dreier seg om prosesser eller, metaforisk uttrykt, som vågale reiser gjennom ukjent farvann. Sett på den måten blir det viktig å analysere hvorfor man starter på en slik reise, hva som skjer underveis, og hvor man ender opp. Boka berører saker som har stått sentralt på den offentlige agendaen, f.eks. satsingen på hverdagsrehabilitering i eldreomsorgen, Terra-saken, iverksettingen av Samhandlingsreformen og foretakifisering av offentlig tjenesteytende virksomhet. Alle kontroversielle saker som settes under innovasjonslupen.
9788245016581Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red.) Ledelse på godt og vondt
Ledelse på godt og vondt er en temabok og en lærebok om både gode og problematiske sider ved det å være leder, det å lede og det å være medarbeider i norsk arbeidsliv. Boken er skrevet av ledende norske og svenske forskere og praktikere som alle drøfter viktige spørsmål innenfor ledelsesfeltet tilpasset en norsk og nordisk virkelighet.
Formålet med denne boken er å vise hvordan ledelsesprosessen er forankret i verdier på mange nivåer i en organisasjon. Først blir det foretatt en systematisk gjennomgang av hva som ligger i verdibegrepet. Deretter blir det presentert ulike modeller for verdibasert ledelse, og det blir nøye gjennomgått hvordan verdiene avbildes i organisasjonen, og hvilken betydning de har for organisasjonens omdømme og legitimitet. Til sist presenteres en modell for endringsledelse som viser ulike utfordringer knyttet til verdiutvikling.
Lærende lederskap handler om bevisstgjøring. Ledelse er en livslang læringsprosess uten fasitsvar, og for å bli en lærende leder må man lære seg å se seg selv, sine medarbeidere, teamene sine og, ikke minst, hele systemet man jobber innenfor. Ledere har makt, og dermed har deres atferd stor betydning for hvordan andre mennesker får utvikle seg. Gjennom sin måte å oppføre seg på kan de få andre mennesker til å visne eller blomstre. Det betyr at når man har en eller annen form for lederrolle, så må man erkjenne
det og være bevisst på sin egen væremåte.
Boken beskriver hva god mentoring er, hva som kreves for at samarbeidet mellom adept og mentor skal fungere, og hvordan gjennomføre mentoringprogrammer. Boken bygger på forskning, teori og praktisk erfaring. Ikke minst vises det til caser og historier for å tydeliggjøre hva mentoring knyttet til ledelses- og organisasjonsutvikling handler om.
leadershipAtle Jordahl, Rune Rønning, Bjarne Espedal (red.): Leadership Development in Multinational Companies. Context and Collaboration
How do leadership tasks change as companies internationalize, and how can companies provide their leaders with developmental opportunities to prepare them for operating within this context?
The book covers theories of leadership and organization that are relevant to the context of multinational companies (MNCs), empirical findings on leadership and leadership development, and recommendations for designing leadership development initiatives for MNCs.

Interkommunalt samarbeid er kommet høyt på den politiske dagsordenen i løpet av noen få år, noe som gjenspeiles i denne boken. Hensikten med boken er todelt. I bokens deskriptive del gir den en oversikt over hva interkommunalt samarbeid er, hvilke ulike former som finnes, hva man samarbeider om, og hvordan samarbeid organiseres. I bokens andre del, den analytiske, evaluerer forfatteren hva slags effekter det interkommunale samarbeidet gir, både av mer operativ art (økonomi og kvalitet) og av demokratisk art (styring og ansvar).

hodepaajobbArne Selvik: Med hodet på jobb

Ledere må slutte med det meste av det de holder på med. Ikke fordi det er galt. Men fordi det ikke virker. Denne boken handler om hvorfor det ikke virker, og hva som er alternativet. Ved hjelp av ny nevrovitenskapelig forskning og nye tomografer kan vi se bedre hvordan lederne tenker, hva som påvirker tenkingen, og undre oss over hva som virker inne i kroppen og hodet på lederne.

 innovaorgJon-Arild Johannessen, Bjørn Olsen og Hanne Stokvik: Innovative organisasjoner. Fra idé til faktura

Innovative organisasjoner: Fra ide til faktura handler om globalt å skape verdier gjennom ledelse og strategier for kreativitet og innovasjon. Innovasjon uten kreativitet er ikke mulig. Innovasjon og verdiskapning er uløselig forbundet, og kun 1–2 promille av alle nye ideer ender opp som markedssuksess, eller ideer som betaler seg. Dette bør derfor være en klar forutsetning i innovasjonsstrategier som skal fremme verdiskapning.

hof4Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave
Gjennom de tre foregående utgavene er denne boken blitt den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia. I denne fjerde reviderte utgaven er det faglige innholdet betydelig oppdatert, samtidig som bokens anerkjente perspektiv er beholdt, og den pedagogiske fremstillingen er blitt enda bedre. Den faglige fremstillingen tar utgangspunkt i en helhetlig modell som gir en samlet oversikt over hvilke temaer som behandles, og hvor de behandles.
idenJon Iden: Prosessledelse
Boken bygger på forutsetningen om at prosesser er sentrale organisatoriske enheter, og at prosesser dermed må ledes. Prosessledelse må utøves for så vel bedriftens prosesser totalt sett som for den enkelte prosess. For mange bedrifter medfører prosessledelse en ny måte å betrakte og lede bedriften på.
laiLinda Lai: Strategisk kompetanseledelse, 3. utgave

Denne boken presenterer et rammeverk for strategisk kompetanseledelse i organisasjoner. Strategisk kompetanseledelse innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke organisasjonens måloppnåelse og verdiskapning. Rammeverket som presenteres, er basert på forskning i en rekke organisasjoner og over mange år.

teamKjell B. Hjertø: Team
Denne boken gir faglig og praktisk forankret innsikt i team som en spesiell gruppeform, og hvordan denne formen kan bli et kraftfullt verktøy i organisasjonen og øke jobbtrivsel og læring. Boken argumenterer mot den populære misforståelsen at «team er bra», og at «teambuilding» er nøkkelen til suksess – en misforståelse som har skuffede ledere og ansatte som resultat. Boken dekker behovet for forskningsbasert faglitteratur om grupper og team i arbeidslivet.
prest Bjørge Stensbøl: Den gode prestasjonskulturen. Fra toppidrett til næringsliv

Dyktige trenere og et godt støtteapparat, gode treningsmuligheter, tusenvis av treningstimer, prestasjonsernæring, restitusjon og utstyr. Alt dette må ligge i bunnen hvis en god toppidrettsutøver skal utvikle seg til å bli en olympisk mester. Men til slutt handler det om utøvernes holdninger, vilje, evner og lidenskap til å trene nok, til å prioritere, til å holde ut og til å håndtere press. Videre dreier det seg om de har nok indre «drive», og om de er systematiske, detaljerte og nøyaktige nok når de trener.

endringDag Ingvar Jacobsen: Organisasjonsendringer og endringsledelse, 2. utgave

Endring er et viktig fenomen i moderne tid. Både individer, organisasjoner og nasjoner opplever stadig sterkere krav om å forandre seg.Denne boken tar opp, i et bredt og tverrfaglig perspektiv, fenomenet organisasjonsendring. Bokens utgangspunkt er at man må forstå planlagt organisasjonsendring før man kan gjennomføre og lede slik endring. Første del legger vekt på analyse av ulike dimensjoner ved endring: drivkrefter, innhold og omfang, prosess og kontekst.
 ledeRagnhild Kvålshaugen og Grete Wennes: Organisere og lede. Dilemmaer i praksis
Organisere og lede. Dilemmaer i praksis er en innføringsbok i organisasjon og ledelse. Boken formidler fagområdet på nye måter og på studentenes egne premisser. Forfatterne legger vekt på praksis – det som skjer i organisasjoner – og belyser og diskuterer ulike dilemmaer som oppstår i organisasjoner.Boken er rikt utstyrt med konkrete og faktiske eksempler fra blant annet aviser og tidsskrifter, som både helt ferske studenter og de med lang fartstid i ulike organisasjoner kan kjenne seg igjen i og ha nytte av å lære mer om og diskutere
roma Steinar Bjartveit, Kjetil Eikeset og Trond Kjærstad: Roma Victrix

I Roma Victrix ser forfatterne på ledelse i Romas storhetstid. De viser hvordan meningsdannelse, kultur og historiefortelling ikke bare preget Roma, men også er en viktig del av moderne lederskap og organisering.Boken kombinerer klassiske perspektiver på ledelse med det nyeste innen ledelsesforskning og moderne psykologi. Fokus settes på narrativer og individets og fellesskapets utvikling. Romerske ledere var ekstremt gode på å bygge identitet og verdier, på å motivere til handling og på å fremvise resultater gjennom å fortelle historier. Derfor er dette en bok om lederskap, fortalt gjennom Romerrikets utvikling, med historiske personer i hovedrollene. Hvert kapittel forteller en historie om hva Roma var. Ledelse drøftes gjennom Cæsar, Cicero, Cato, Pompeius, Brutus, Antonius og Octavianus. Hva Roma ble til slutt? En av disse historiene vinner. Aldri har det vært mer sant, at det er seierherrenes privilegium å forfatte og fortelle historien.
 menneskligBård Kuvaas og Anders Dysvik: Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utgave). Evidensbasert HRM
Hva vet vi om sammenhengen mellom Human Resource Management og effektivitet? Boken gir en forståelse av hvordan ulike HRM-tiltak påvirker de ansattes atferd og organisasjonens effektivitet. En bør bli mindre opptatt av «hvor mye» en gjør, eller om de «siste» tiltakene er implementert eller ikke, og mer opptatt av hvordan tiltak praktiseres – og hvordan de oppleves av og påvirker de ansatte. Boken er nyttig for ledere, konsulenter og studenter i organisasjon og ledelse.
 demokratiMorten Levin, Tore Nilssen, Johan E. Ravn  og Lisbeth Øyum: Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn
Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i denne boken er ikke bare hvordan arbeidslivet skal organiseres i dag og i fremtiden, men også hvilke konsekvenser arbeidslivet politisk og sosialt har for samfunnet vårt
verdibasertTor Busch: Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner

Offentlige profesjoner har alltid vært preget av sterke verdier – det gjelder både helsesektoren, utdanningssektoren, sosialsektoren, politiet og Forsvaret. I løpet av de siste tretti årene har store deler av offentlig sektor blitt omorganisert, og verdiene har kommet i bakgrunnen. I stedet har det blitt mer fokus på styring og kontroll. Mye tyder på at i årene fremover vil verdiene på nytt spille en vesentlig rolle i utviklingen av offentlig sektor.
Som leder i dagens kunnskapsorganisasjoner må du mestre det relasjonelle håndverket. Det er like viktig som å være dyktig faglig eller forretningsmessig. Medarbeidere, kolleger og kunder forventer at du som leder er tydelig, trygg og reflektert og evner å håndtere motsetninger og uklarhet på en ryddig og tillitsvekkende måte.
9788245010565Asbjørn Røiseland og Signy I. Vabo (2012): Styring og samstyring – governance på norsk
Boken presenterer og utvikler begrepet samstyring basert på den internasjonale litteraturen om governance. Samstyring handler om samarbeid som har relevans for styring og som involverer offentlige og private, frivillige eller andre samfunnsaktører.
MedieplanleggingSvein Larsen og Mona K. Solvoll:
Medieplanlegging
Digitaliseringen av media har gjort medielandskapet mer komplekst og endret både medievaner og forbrukeradferd. Dette er endringer som tvinger frem en mer integrert tilnærming til planlegging av påvirkningstiltak, og som gjør det enda viktigere enn før å ha god forståelse av hvilke valg som har størst betydning for et merkes lønnsomhet.
FlyvetankerArne Selvik (red.): Flyvetanker
Oppturer og dypdykk i liv og ledelse

Artiklene i denne boken er skrevet for de korte reisene. Boken er tenkt for de lengre turene – enten turene går i luften eller innover i egen tankeverden. Bidragene i boken baserer seg på AFF-ansattes mangeårige artikkelserie i SAS Magasinet, der de delte sine tanker, erfaringer og ideer med flypassasjerene. Det er blitt en mangfoldig bok om ledelse, medarbeiderskap, arbeidsliv og livet generelt. Boken inviterer til tankeflukt og kontakt med våre kreative krefter. Arne Selviks tidligere bøker i AFF Lederbibliotek, Omgitt av løgnere og Styreverden, er mye brukt i bedrifter og organisasjoner og som grunnlag for foredrag og styreseminarer.
innhold på nettOve Dalen og Eirik Hafver Rønjum: Slik lykkes du endelig med innhold på nett
I 15 år har vi skrevet tekster på nett, i 15 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, laget forfatterguider og deltatt på workshoper med innholdsguruer. Vi har lært å skrive kulepunkter, å lage mellomtitler og å lenke. Vi har lært å skrive effektivt for både leserne og søkemotorene. Kort sagt: Vi vet hvordan vi skal skrive gode nettekster.
ledelsesteorierJon Aarum Andersen: Om ledelse skal lede til noe
Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig. Boken beskriver hvordan teoriene har oppstått, hvordan de er testet, og hvilken kritikk de er utsatt for. Spesielt behandles teorier om ledelse som årsak til effektive organisasjoner – om ledelse skal lede til noe. Konflikten mellom universelle og situasjonelle teorier behandles inngående.
endringskapasitetChristine B. Meyer og Inger G. Stensaker: Endringskapasitet
Boken viser hvordan virksomheter som opplever høy endringstakt, kan arbeide systematisk for å utvikle endringskapasitet. Den beskriver hva som kjennetegner virksomheter med multiple endringer, kostnadene forbundet med dette og ansattes reaksjoner på høy endringstakt. Gjennom analyser av tre norske virksomheter beskriver boken en rekke verktøy ledelsen kan anvende for å utvikle langsiktig endringskapasitet.
meklingSolfrid Mykland: Mekling og ledelse
Konflikter finnes overalt, både på jobb og i privatlivet. Kunnskap om konflikter og konflikthåndtering er nyttig for å unngå de mest destruktive konsekvensene konflikter fort kan få. Denne boken viser at mekling er en konstruktiv form for konflikthåndtering.
dynamiske orgEirik J. Irgens: Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring
Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid begrensende rammer og skaper nye muligheter for ledere og ansatte. I dette spenningsfeltet skal det skapes en god praksis. Det krever kunnskap om organisasjon og ledelse.
mergerHelene Loe Colman, Inger G. Stensaker and Jorunn Elise Tharaldsen (eds): A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro’s Oil & Gas Activities
This book provides fresh insights on organizational change and post-merger integration processes in the Scandinavian context. Drawing on a three-year research project, the authors link current theory with experiences from the merger between Statoil and Hydro’s oil and gas activities.
kunnskapsarbeidEirik J. Irgens og Grete Wennes: Kunnskapsarbeid – om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner
Kunnskapsarbeid – om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner fokuserer på kunnskapsarbeid og hvordan denne typen arbeid utfordrer etablerte og tradisjonelle forestillinger om ledelse. Målet med boken er å bidra til å utvide fagfeltet gjennom å vise at perspektivmangfold skaper flere fortolkninger og en rikere og mer praktisk forståelse av arbeid, arbeidsliv og kunnskap.
Aarset, Magne: Kriseledelse
Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet, bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for, og den risiko virksomheten skaper. Vi skal med andre ord både vite hva vi vil og hva som kan gå galt. For i de fleste situasjoner er det forbundet med usikkerhet om vi når våre mål eller ikke.
Sandal, Gro Mjeldheim (red.): Kulturelt mangfold på arbeidsplassen
Fungerer norsk ledelse utenfor Norge? Denne boken tar opp et høyaktuelt tema: Utfordringene det kulturelle mangfoldet i arbeidslivet skaper, og virkemidlene man kan bruke for å møte dem. Boken beskriver arbeidslivet som møteplass for mennesker fra ulike kulturer både i norsk sammenheng, i internasjonale organisasjoner og under arbeidsoppdrag i utlandet. Her presenteres både teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer og løsninger knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser.
Klev, Roger og Morten Levin: Forandring som praksis – ny utgave!
Alle organisasjoner har behov for å arbeide systematisk med egen utvikling, læring og endring. Dette er grunnleggende for at organisasjonene skal overleve. Men mye av innsatsen som rettes mot utvikling av organisasjoner, er svakt underbygd av faglig gjennomtenkte rammeverk. Det finnes et mylder av teknikker og verktøy, men lite faglig basert argumentasjon for hvordan man bør arbeide med utviklings- og endringsprosesser.Boken utvikler et rammeverk som kombinerer teorier og modeller fra et læringsperspektiv på organisasjonsutvikling, med en overordnet endringsforståelse hentet fra aksjonsforskning.
Sætre, Alf Steinar: Kommunikasjon i organisasjoner – Perspektiver og prosesser
Kommunikasjon i organisasjoner gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innen dette fagfeltet. Boka gir leseren en bred oversikt over fagfeltet samt et grunnlag for å bedre egne ferdigheter til å kommunisere i og utenfor organisasjoner.
Huse, Morten og Arild Inge Søland: Styreledelse: styret som team og prosessorientert styrearbeid
Praksis og forskning viser at styreledelse og styrelederen er viktig for effektivt styrearbeid. I boken betraktes styret som et team som skal bidra til verdiskaping. Betydningen av prosessorientert styrearbeid vektlegges. Styrelederens oppgave vil være å bidra til at styremedlemmenes kunnskaper og ressurser anvendes.
Selvik, Arne: Styreverden
Styret kan spille en aktiv rolle i bedrifter og organisasjoner. Når virksomhetenes suksess i større grad enn før kommer i raskt skiftende markeder, kan styrets engasjement i strategiarbeidet være avgjørende. Også som kritisk motvekt og korrektiv mot den ansatte ledelsen kan styret styrke sin funksjon.Dette er hovedbudskapet i denne boken, som handler om prosessene i moderne styrer og hvordan styret kan utvikles til å gi konkrete bidrag til bedriftenes resultater.
Paul G. Roness og Harald Sætren (red): Change and Continuity in Public Sector Organi-zations.
Essays in Honour of Per Lægreid

In focusing on change and continuity in public sector organizations this book attempts to combine two fields of study that are generally treated separately: organization theory and political science. The latter is represented mostly by the sub-discipline public administration and also to some extent normative political theory. This synthetic approach is more common in Scandinavia than elsewhere.
Nylehn, Børre: Organisasjonsfaget i Norge. Analyser av et segmentert fagfelt
«Organisasjonsfag» er et lite entydig begrep som omfatter en mangfoldig faglig aktivitet som har funnet sted i Norge i etterkrigstiden. I denne boken redegjøres det for dette fagfeltets utvikling og historie innenfor institusjoner i høyere utdanning og forskning.
Baldersheim, Harald, Haug, Are Vegard, Øgård, Morten:
Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning
Norske kommuner er storforbrukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og både som politisk-demokratiske arenaer, som tjenesteytere, som arbeidsgivere og som lokalsamfunn utvikler de seg i retning av mer «virtuelle» kommuner.
Kuvaas, Bård (red.): Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM
Boken gir et evidensbasert grunnlag for utvikling og implementering av HR-aktiviteter som bidrar til gode jobb- og organisasjonsholdninger, stort engasjement og høy indre motivasjon og høy produktivitet.
Weiss, Kirsten: Når vikinger slåss – hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide
Vi skandinaver er jo så like i både kultur og samfunnsform, og samarbeid og fusjoner over skandinaviske landegrenser kan gi tilgang til et hjemmemarked på 19 millioner forbrukere. Men ikke alle skandinaviske fusjoner og samarbeid er vellykkede. Ved forhandlingsbordet forvandles fusjonsdrømmene ofte til landskamper. Det som først virket såre enkelt, ender i nesten uoverstigelige problemer.
Rønning, Rolf og Teigen, Håvard (red.): En innovativ forvaltning?
Velferdsstaten er avhengig av et godt fungerende og konkurransedyktig næringsliv, og næringslivet er avhengig av velfungerende offentlige tjenester. En innovativ forvaltning? er en bok om den helt sentrale rollen offentlig sektor har for innovasjon og utvikling, både gjennom innovasjon i egen virksomhet, som næringsaktør og som samarbeidspartner og tilrettelegger.
Åge Johnsen: Resultatstyring i offentlig sektor.
Konkurranse uten marked

Tradisjonell planlegging i offentlig sektor har etter vel 25 år med omstilling blitt utfylt med strategi, mål- og resultatstyring, balansert målstyring og sammenligninger. Den nye offentlige styringen innebærer ofte bruk av konkurranse og markedskrefter, men uten at offentlig sektors oppgaver og grenser nødvendigvis rokkes.
Tranvik, Tommy (red.): Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor
E-forvaltning og e-demokrati beskriver viktige endringer i moderne politiske systemer. Denne boken diskuterer de målsettingene og visjonene som ligger til grunn for e-forvaltning i offentlig sektor, og analyserer konkrete eksempler på e-forvaltnings- og e-demokratireformer i stat, kommune og det sivile samfunnet. Boken belyser e-forvaltning og e-demokrati fra flere synsvinkler.
Kvande, Elin: Doing Gender in Flexible Organizations
This book discusses how to understand and conceptualize gender in work organizations. It gives an overview of important contributions in the field. The discussions about whether women are the same as or different from men, have led to the construction of unitary categories which downplays variations between women and between men. The need is rather to focus on variation, complexity, change and stability in the field of gender and organization.
Kvande, Elin og Rasmussen, Bente (red.): Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet
Hva skal til for at mor og far kan jobbe fulltid og dele omsorgen for barna? Gir det nye fleksible arbeidslivet gode vilkår for denne doble likestillingen?Arbeidslivets klemmer fokuserer på hvordan arbeidslivet på den ene siden omfavner og setter pris på de ansatte, og på den andre siden lett blir grådig og skviser dem i forhold til familielivet. I boka flytter vi diskusjonen om foreldres tidsklemme og tidsbruk fra bare å handle om hvor mange timer mor og far bruker på jobb og omsorg, til å fokusere på hvilken mening tid har i forholdet mellom mennesker.
Rasmussen, Per Gunnar og Reidarson, Per: Handelstrender, kjedeutvikling og service. Strukturendringer og metoder i en ny tid
Handel og service og privat tjenesteyting er Norges største næring og vil være en ledende vekstnæring i årene fremover. Boken gir en praktisk fremstilling av handelsstrukturer og trender og gir en grunnleggende innføring i moderne distribusjonsteknikk.
Rodin, Kate; Andreassen, Lilliann; Kierulf, Kirsti; og Standal, Elbjørg Gui: Mangfoldet i styrerommet. Styrearbeid og kvinner
Denne boken er en nyttig veileder om hvordan man oppnår reelt mangfold i styret. Mangfoldet i styrerommet er skrevet i lys av den mangfoldsdebatten som fulgte lovkravet om førti prosent kjønnsrepresentasjon i norske allmennaksjeselskaper. Boken gir eksempler på godt styrearbeid, hvordan man kan takle styret i krise, styrets rolle som kollegium, styremedlemmets og styreleders rolle, og hvordan man rekrutterer styremedlemmer.
Hernes, Tor og Koefoed, Anne Louise (red.): Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odyssé
Innovasjonsprosesser er dynamiske, sammensatte og uforutsigbare. Tilnærmingen i denne boken gir et godt grunnlag for å tolke og forstå dynamikken i innovasjonsprosesser og få oversikt over faktorene som innvirker på dem: organisasjon, regelverk, finansiering, teknologi og marked. Ved å utforske hvordan faktorene virker hver for seg og sammen, gir boken en bedre forståelse av de utfordringer som ledere av utviklingsaktiviteter i bedrifter stilles overfor.
Huse, Morten: Styret: Tante, barbar eller klan?
3. utgave

Hvilke oppgaver har et styre? Hvordan bør et styre arbeide, og hvem bør være styremedlemmer? Boken formidler et begrepsapparat om corporate governance, om styrer og om styrearbeid. Tittelen på boken indikerer at styrer arbeider på ulike måter, kan utvikles, og at styrearbeid kan læres. Vektlegging av ulike styreoppgaver varierer med situasjonen i bedriften og bedriftens omgivelser. Det er viktig å forstå at ulike oppgaver, ulike relasjoner og ulike arbeidsmåter må balanseres….
Gjelsvik, Martin: Innovasjonsledelse
Ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap

Boken gir inngående beskrivelser og analyser av radikale innovasjoner og interne innovasjonsprosesser i bestående foretak, og følger innovasjonene fra ideene oppstår til de implementeres og markedsføres. Den bygger på en kombinasjon av forfatterens forskning og en bred gjennomgang av eksisterende, forskningsbasert innovasjonslitteratur. Forfatteren definerer innovasjoner bredt: både som produkt- og tjenesteutvikling og endringer av forretningsmodeller, organisering og strategi.
Nygaard, Arne: Alliansebygging
Strategi – nettverk – marked

Alliansebygging har blitt den viktigste strategien for å oppnå økonomisk vekst, tilgang til nye markeder og kompetanse. Aldri før har bedrifter inngått flere strategiske allianser. Globalisering kombinert med teknologiske drivkrefter er viktige faktorer bak denne veksten. På den annen side viser det seg at de færreste allianser lykkes.
Innbjør, Harald og Kleiveland, Jostein: Operativt lederskap
Boken viser hva operative ledere trenger for å skape resultater sammen med medarbeiderne, basert på virksomhetens erfaringer og bruk av andres erfaringer. Utgangspunktet er livet i virksomheten: Ideer og innsikt vi får fra andre er nyttig, men tidligere erfaringer i virksomheten er alltid avgjørende for å innarbeide ny forståelse og praksis.
Spilling, Olav R. (red.): Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk
Det sentrale i kunnskapsøkonomien er samhandlingen mellom kunnskap og næring – hvordan kunnskap danner grunnlag for utvikling av ny næringsvirksomhet, og hvordan ny næringsaktivitet skapes ved å ta kunnskap i bruk på nye måter…. 
Irgens, Eirik J.: Profesjon og organisasjon
Å arbeide som profesjonsutdannet
Boken er skrevet for profesjonsrettede grunnstudier og for etter- og videreutdanning. Forfatteren tar utgangspunkt i at profesjonsutdanning fører til spesialistkunnskap innen et bestemt fagområde…. 
Strand, Torodd: Ledelse, organisasjon og kultur, 2. utgave
2007
Mange bøker om ledelse kan virke smale med sine amerikanskinspirerte teorier og raske oppskrifter. Men virkningsfull og meningsfull ledelse er avhengig av sammenhengen den utøves i – som organisasjonstype, sektor, kultur og kjønnsregime.
Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd og Salvanes, Kjell Gunnar (red.): Arbeidsliv i omstilling
Kravene til arbeid endres stadig. Omstillingstakten er høy og gjør seg gjeldende på mange plan. Utviklingen forklares gjerne med at konkurransen skjerpes for produsenter av varer og tjenester i sin alminnelighet, og på grunn av nyutvikling av teknologi og en generell heving av kompetansenivået i samfunnet.
Spilling, Olav R. (red.): Entreprenørskap på norsk, 2. utgave
Boka gir en bred teoretisk og empirisk innføring i entreprenørskap. Den legger grunnlaget for en bred forståelse av entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen og som drivkraft for økonomisk utvikling.
Selvik, Arne: Omgitt av løgnere
Om ærlige tilbakemeldinger til ledere
Ledere som ikke får korrektiver, svikter før eller siden. Bedrifter som ikke får direkte og ærlige tilbakemeldinger fra omgivelsene, går nedenom og hjem. Alle er avhengig av å få vite «sannheten».
Men det er vanskelig å være dønn ærlig med sjefen. Det kan koste for mye. I verste fall kan det koste deg jobben.
Lines, Rune; Stensaker, Inger G. and Langley, Ann (eds.):
New Perspectives on Organizational Change and Learning
This book presents recent research on change management and organizational learning connected with change. Based on a number of articles, we discuss how different types of change and ways of managing change affect the results of change processes. The research setting for change is primarily based on the Norwegian context…..
Kr. 409,- NEON-pris kr 307,-
Baldersheim, Harald og Rose, Lawrence E. (red.):
Det kommunale laboratorium, 2. utgave
Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering
Boken gir en innføring i forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier som belyser utviklingstendenser i lokal politikk og organisering. Dagens tendenser er preget av uventede forløp og mange paradokser – for eksempel avtakende valgdeltakelse parallelt med økende kommunale oppgaver og budsjetter, krav om mer ledelse, men minkende handlingsrom for ledere, stadig mer velutbygde lokale partier…..
Kr. 380,- NEON-pris kr 285,-
Døving, Erik og Johnsen, Åge (red.): Organisasjonsteori på norsk
Finnes det noe norsk organisasjonsfag, og hva består det i så fall av? Holder organisasjonsfaget på å forvitre, eller har organisasjonsanalysen vært så fruktbar at «moderdisiplinene» – psykologi, økonomi, sosiologi og statsvitenskap – tar organisasjonsanalysen tilbake igjen?….. Kr. 429,- NEON-pris kr 322,-
Groth, Lars: Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien
Denne boken er et opprop til deg som kjenner avmakt når IT dukker opp som et tema i hverdagen, og når IT-bransjens store guruer ber deg glemme alt du har lært for å overleve i en ny verden hvor datateknologien, og spesielt Internett, snur alt på hodet…..
Kr. 399,- NEON-pris kr 299,-
Roos, Göran; Fernström, Lisa og Pike, Stephen: Den verdiskapende organisasjonen
I denne boken presenterer forfatterne et operativt helhetsperspektiv på hvordan man øker verdiskapningen i bedrifter og organisasjoner ved hjelp av intellektuell kapital.
I boken behandles sentrale tema som hvordan ledelsen sikrer at organisasjonen har riktige ressurser, og hvordan disse best kan utnyttes til å operasjonalisere bedriftens strategi på en positiv måte….. 
Kr. 349,-
NEON-pris kr 262,-
Knudsen, Jon P. (red.): Sterke regioner – Forskning og reform
Regionaliseringsdebatten er over oss. Kommisjoner og utredninger har gitt tilfang til en reformdebatt som vi må årtier tilbake for å finne maken til. Etter rundt 40 år med tilnærmet fast kommunestruktur og 30 år med folkevalgt fylkeskommune kan vi oppleve at det i løpet av få år legges føringer som vil endre på både kommune- og fylkesstrukturen….
Kr. 325,- NEON-pris kr 244,-
Colbjørnsen, Tom: Ledere og lederskap
AFFs lederundersøkelser
2004
Mens mye av ledelseslitteraturen skiller mellom administrasjon og ledelse, mellom «management» og «leadership», og setter ledere som fokuserer på kostnader og regler opp mot ledere som inspirerer gjennom visjoner og fengende fortellinger, viser denne boken hvordan et effektivt lederskap må tuftes på en helhet som består av både administrative prosedyrer, visjonære kulturer og gode relasjoner mellom ledere og underordnete…
Kr. 369,- NEON-pris kr 277,-
Sørhaug, Tian: Managementalitet og autoritetens forvandling
Ledelse i en kunnskapsøkonomi
Ledere er personlige garantister for organisasjoners orden og retning. De er bærere av autoritet . Denne boken analyserer autoritetsformer i vestlig kultur og går igjennom moderne ledelsesforskning som forsøker å begrunne og legitimere autoritet vitenskapelig. Den har konsentrert seg om ledelse som en kausal relasjon: Hvorfor gjør noen det noen andre sier?… Les mer
Kr. 368,- NEON-pris kr 276,-
Lai, Linda: Strategisk kompetansestyring 2. utgave
Denne boken presenterer et rammeverk for strategisk kompetansestyring i organisasjoner. Strategisk kompetansestyring innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse, med vekt på planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre organisasjonen og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse for å nå definerte mål. Strategisk kompetansestyring bør derfor utgjøre en kontinuerlig prosess…..
Kr. 390,- NEON-pris kr 217,-
Midgaard, Knut og Rasch, Bjørn Erik (red.): Demokrati – vilkår og virkninger, 2. utgave
Hva kjennetegner demokratiske styreformer? Hva er forutsetningene for demokrati? Hvilke institusjoner er legitime på nasjonalt og internasjonalt nivå om vi vil fremme folkelig deltakelse og ansvarlig styring? Hvilke virkninger har demokratiske ordninger? I boken belyses både historiske linjer og aktuelle problemer innen demokratiteorien…..
Kr. 420,- NEON-pris kr 315,-
Ramsdal, Helge og Skorstad, Egil J.: Privatisering fra innsiden
Om sammensmeltingen av offentlig og privat organisering
De siste tiårene har det foregått en reformrevolusjon i offentlig sektor i alle vestlige land. Oppfatninger om at velferdsstaten er for dyr, er grunnlaget for reformen. Man mener at offentlig virksomhet kan effektiviseres ved å innføre bedriftsorienterte organisasjonsmodeller. Studier viser at når slike modeller overføres til offentlig virksomhet, endrer det forutsetningene for politisk styring, administrative oppgaver og ansattes arbeidsvilkår….
Kr. 359,- NEON-pris kr 269,-
Rasch, Bjørn Erik: Kampen om regjeringsmakten
Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv
Hvorfor dannes det ikke regjeringer med flertall i Stortinget? Hvordan kan vi forstå politikernes spill om regjeringstaburetter? Er oppløsningsrett og tiltredelsesvoteringer det som skal til for å ta knekken på mindretallsparlamentarismen? Dette er noen av spørsmålene som behandles i denne analysen av norsk parlamentarisme i et europeisk perspektiv….
Kr. 276,- NEON-pris kr 207,-
Gjelsvik, Martin (red.): Radikale innovasjoner i etablerte foretak
2004
Boken beskriver og analyserer radikale innovasjoner og interne innovasjonsprosesser i bestående foretak. Den viser hvordan innovasjon er en betingelse for vekst og grunnlag for konkurransefortrinn. Boken viser et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan entreprenørskap og innovasjonsprosesser foregår i etablerte foretak….
Kr. 369,- NEON-pris kr 277,-
Karlsen, Jan Erik: Ledelse av helse, miljø og sikkerhet, 2. utg.
2004
Erkjennelsen av iboende risikoer knyttet til framstilling av varer og tjenester har gjort helse, miljø og sikkerhet (HMS) til et omfattende satsingsområde i både privat og offentlig sektor. Norge har etter alt å dømme verdens mest ambisiøse regulering av det moderne samfunnets HMS-trusler.
Gjennom målrettet og systematisk forvaltning, ledelse og styring av HMS-innsatsen skal produksjonslivet kanaliseres inn i en bærekraftig retning….
Kr. 365,- NEON-pris kr 274,-
Lindkvist, Knut Bjørn (red.): Ressurser og omstilling
et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge
Ressursbegrepet var lenge knyttet til fornybare og ikke-fornybare naturressurser. Tilgang til slike ressurser er stedbundet. Bosettingen som oppsto i tilknytning til disse naturressursene hadde nærhet som viktigste lokaliseringsprinsipp. Denne boken analyserer de prosessene som kan gi ny verdiskaping i norske distrikter, basert på tradisjonelle, men ikke minst nye ressurser fra kunnskapssamfunnet….
Kr. 379,- NEON-pris kr 285,-
Larsen, Stein Ugelvik (red.): Teori og metode i statsvitenskap
Boken gir en innføring i de mest kjente teoriene i statsvitenskap gjennom en kritisk og metodisk gjennomgang av hver av dem. Den er både en teoribok og en metodebok og skiller seg dermed fra tradisjonelle bøker som enten legger vekt på generell kvantitativ/kvalitativ metode eller er innføring i «teori» i form av oversikt over statsvitenskapens utvikling. Hvert kapittel tar for seg en bestemt teori, lov eller «struktur»….
Kr. 385,- NEON-pris kr 289,-
Lyngstad, Rolv: Makt og avmakt i kommunepolitikken
Rammer, aktørar og ideologi i det lokale folkestyret
Kor reelt er det kommunale folkestyret i Noreg? Temaet i denne boka er det kommunale sjølvstyret og kva som verkar inn på dei lokale folkevaltes høve til sjølvstendig politikkutforming. Fokus er på rammer, aktørar og forståingsmåtar, som kvar på sin måte har avgjerande innverknad på den politikken som blir ført i norske kommunar. Kven influerer, korleis skjer det, kvifor blir det gjort, når skjer innverknaden osv.?….
Kr. 265,- NEON-pris kr 198,-
Selstad, Tor: Det nye fylket og regionaliseringen
Fylker og kommuner er kommet i utakt med regionutviklingen i samfunnet. Økonomi, kultur og samfunnsliv sprenger gamle administrative grenser, og krever reform i forvaltningen. De samfunnsprosessene vi kaller regionalisering, handler om hvordan samfunnet fungerer og er organisert på «mellomnivå» – mellom kommune og stat. Regionaliseringen skjer dels nedenfra, ved at lokalsamfunn integreres i nye regioner, dels ovenfra, ved at nasjonale strukturer løses opp. Framtidsrettede forvaltningsnivåer må avstemmes i forhold til disse prosessene….
Kr. 265,- NEON-pris kr 198,-
Michelsen, Svein og Halvorsen, Tor (red.): Faglige forbindelser
Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen
I 1994 ble cirka 100 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler. Distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, helsefaghøgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og en rekke andre høgskoler opphørte å eksistere som selvstendige institusjoner. Bokserien om høgskolereformen består av tre bøker som belyser endringene som har funnet sted, og utfordringene høgskolesektoren nå står overfor….
Kr. 328,- NEON-pris kr 247,-
Mangset, Per og Rommetvedt, Hilmar (red.): Idrett og politikk
Kampsport eller lagspill?
Det idrettspolitiske feltet har lenge fremstått som et nokså avgrenset og enhetlig segment med tette bånd mellom idrettsledere, offentlige byråkrater og politikere. Ved overgangen til et nytt årtusen ser det imidlertid ut til at idretten blir mer mangfoldig og konfliktfylt, samtidig som nye aktører i politikk og næringsliv trekkes inn i de idrettspolitiske beslutningsprosessene…. 
Kr. 306,-
NEON-pris kr 229,-
Spilling, Olav R. (red.): NyskapingsNorge
NyskapingsNorge bretter ut mangfoldet i entreprenørskap og innovasjon i Norge og gir et annet bilde av nyskaping enn det vanlige fagbøker gjør. Et stort antall eksempler viser hvordan nyskaping skjer i praksis, på hvor mange ulike områder og i hvor ulike sammenhenger det skjer. Bokas teorikapitler setter eksemplene inn i en systematisk sammenheng med basis i det nyeste innenfor innovasjons- og entreprenørskapsteori….
Kr. 367,- NEON-pris kr 275,-
Kyvik, Svein (red.): Fra yrkesskole til universitet?
Endringsprosesser i høgskolesektoren
Fra yrkesskole til universitet? inngår i en serie på tre bøker om de statlige høgskolene. Sammen med de to andre bøkene, Høgskoler til besvær og Faglige forbindelser, belyser den endringene i høgskolesektoren med hovedvekt på tiden etter 1994-reformen. Bokserien peker også på utfordringene høgskolene nå står overfor. Denne boken gir en analyse av sentrale utviklings- og endringsprosesser i høgskolesektoren fra midten av 1960-årene og fram til i dag…. 
Kr. 248,-
NEON-pris kr 186,-
Gammelsæter, Hallgeir (red.): Høgskoler til besvær
Når statlige reformer møter lokale institusjoner og ambisjoner
Høgskoler til besvær inngår i en serie på tre bøker om høgskolereformen. Sammen med de to andre bøkene, Faglige forbindelser og Fra yrkesskole til universitet? belyser den endringene som har funnet sted siden 1994 da om lag 100 regionale høgskoler ble slått sammen til 26 statlige høgskoler. Bokserien peker også på utfordringene høgskolesektoren nå står overfor….
Kr. 249,- NEON-pris kr 187,-
Selvik, Arne; Hillestad, Tore og Tronsmo, Per: Samtaler med norske toppledere. Rapport fra AFFs lederundersøkelse
Hvorfor i all verden blir noen folk ledere? Og hvordan går det til at noen fortsetter til topps i lederstigene? Hvordan har topplederne det? Og ikke minst: Hvordan kommer de seg ned fra toppen – uten å bli knust, skandalisert eller ødelagt? Dette er hovedtemaene i denne boken, som utgjør den kvalitative delen av AFFs lederundersøkelse…..
Kr. 369,- NEON-pris kr 277,-
Rommetvedt, Hilmar: Politikkens allmenngjøring og den ny-pluralistiske parlamentarismen
Forståelsen av maktforholdene i Norge har i en årrekke vært preget av den første maktutredningens begreper og analyser. Utredningen rettet søkelyset mot den segmenterte stat og de lukkede «jerntrianglenes» makt. Denne boken presenterer segmenteringstesens antitese – eller tesen om politikkens allmenngjøring….
Kr. 233,- NEON-pris kr 175,-
Gottschalk, Petter: Knowledge Management through Information Technology
Knowledge Management through Information Technology applies the knowledge-based view of the firm that has established itself as an important perspective in strategic management.
Knowledge Management through Information Technology focuses on the use of information technology to enable knowledge management in business organizations….
Kr. 539,- NEON-pris kr 405,-
Levin, Morten og Klev, Roger: Forandring som praksis – læring og utvikling i organisasjoner
Alle organisasjoner har behov for å arbeide systematisk med egen utvikling, læring og endring. Dette er aktiviteter som er grunnleggende for at organisasjonene skal overleve. Men i praksis er mye av innsatsen som rettes mot utvikling av organisasjoner, preget av teknikker og verktøy som ikke er forankret i et faglig gjennomtenkt rammeverk rundt hvilke prosesser man setter i gang, og hvordan man som leder bør arbeide med utviklings- og endringsprosesser….
Kr. 327,- NEON-pris kr 247,-
Nylehn, Børre: Prosjektorganisering – teorigrunnlag og implikasjoner
Prosjektorganisering er et mangfoldig begrep, og i bokens innledende kapittel presenterer forfatteren en rekke varianter av organisasjonsformen og gjør rede for bakgrunnen for at den er blitt stadig mer aktuell. Videre i boken er det prosjekter av moderat størrelse som står i sentrum, og prosjektorganisering betraktes som en alternativ arbeids- og organisasjonsform både i private og offentlige virksomheter….
Kr. 333,- NEON-pris kr 249,-
Bakke, John W.; Fossum, Eystein; Nævdal, Johannes; Vollset, Hildegunn; Yttri, Birgitte (red.):
Arbeid på nye måter – perspektiver på fjernarbeid
Fjernarbeid er omgitt av en rekke visjoner, myter og praktiske spørsmål. I denne boken belyses fjernarbeid gjennom temaer som forestillingene om det gode arbeidsliv, læring og ledelse, forholdet arbeid-fritid, næringsutvikling og internasjonalisering, samt miljøspørsmål og attføring til arbeid. Forfatterne har vært sentrale i utviklingen av kunnskap om fjernarbeid og andre utviklingstrekk i arbeidslivet….
Kr. 319,- NEON-pris kr 240,-
Byrkjeflot, Haldor; Myklebust, Sissel; Myrvang, Christine; Sejersted, Francis: The Democratic Challenge to Capitalism
Lokal transport- og arealpolitikk
The political system in the Nordic countries has often been referred to as «The Third Way». Democracy in the Nordic countries is based on political compromises between management and labour, and the institutionalisation of a culture of negotiation and mutual adjustment. Beneath this superficial pattern of similarity, there were also major differences in the socio-political contexts and also in the way the various actors defined and legitimated their actions. This book examines the different approaches to democracy in the Nordic countries; it examines how the third way challenged capitalism….
Kr. 439,- NEON-pris kr 329,-
Selvik, Arne: Den skjulte styreverden
Rapport fra styreriket. AFF Lederbibliotek. 2. utgave
Styret kan spille en langt mer aktiv rolle i bedrifter og organisasjoner. Når virksomhetenes suksess i større grad enn før kommer i raskt skiftende markeder, kan ikke minst styrets engasjement i strategiarbeidet være avgjørende. Også som kritisk motvekt og korrektiv mot den ansatte ledelsen kan styret styrke sin funksjon….
Kr. 229,- NEON-pris kr 204,-
Colbjørnsen, Tom; Drake, Irmelin og Haukedal, Willy: Norske ledere i omskiftelige tider
AFFs lederundersøkelse
Norske ledere i omskiftelige tider er resultatet av AFFs store lederundersøkelse, som hadde til hensikt å kartlegge utfordringene som møter norske ledere ved årtusenskiftet, og hvordan lederne selv oppfatter og forholder seg til disse. Boken er en oppsummering og fortolkning av svarene som norske ledere ga på et omfattende spørreskjema og i dybdeintervjuer….
Kr. 310,- NEON-pris kr 233,-
Hellgren, Bo og Löwstedt, Jan (editors): Management in the Thought-Full Enterprise
European Ideas on Organizing
Management in any enterprise is an endeavour of managing thinking and action. During the last decades, there has been a growing interest in cognitive aspects of management and organization from management research. This book is unique in the sense that it represents an initial attempt to bridge this knowledge to pivotal issues of management….
Kr. 339,- NEON-pris kr 255,-
Grønhaug, Kjell og Hansen, Kåre (red.): Medvirkning, læring og konkurranseevne
Utsagnet om at «de ansatte er bedriftens viktigste ressurs» er blitt mye brukt i festtaler fra norske næringslivsledere. Det har imidlertid vist seg å være langt vanskeligere å etablere en praksis i bedriftene hvor dette utsagnet blir tatt på alvor, i form av aktiv medvirkning fra de ansatte i bedriftenes utviklingsprosesser…
Kr. 298,-
NEON-pris kr 224,-
Hompland, Andreas (red.): Byens veier
Lokal transport- og arealpolitikk
Privatbilen er et praktisk framkomstmiddel, men mye mer enn det. Den er en kulturformer og et uttrykk for modernitet og individualitet. Den er vevd inn i kulturelle og organisatoriske former som en premiss i samfunnsutviklingen….
Kr. 348,- NEON-pris kr 261,-
Brunsson, Nils: The Irrational Organization
Irrationality as a Basis for Organizational Action and Change
How do organizations achieve coordinated action when it is most difficult to do so? In light of a number of topical cases of organizational change a theory is developed, which can help us both to understand and to influence the organization’s propensity for action and change….
kr 289,- NEON-pris kr 217,-
Wollebæk, Dag; Selle, Per og Lorentzen, Håkon: Frivillig innsats
Sosial integrasjon, demokrati og økonomi
Hva får folk til å engasjere seg i frivillig arbeid? Hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i det norske samfunnet? Hvordan påvirkes organisasjonene av de allmenne moderniseringsprosessene rundt oss? Denne boken søker svar på disse spørsmålene….
Kr. 328,- NEON-pris kr 246,-
Veggeland, Noralv: Den nye regionalismen
Europeisk integrasjon og flernivåstyring
Denne boken gir en bred og systematisk innføring i teorier om sammenhenger mellom globalisering, europeisering og regionalisering, sammenhenger som den nye regionalismen i Europa tar sitt utgangspunkt i. Mens den tradisjonelle regionalismen forestilte seg en «historiens gjenkomst» med små, oversiktlige politiske regionenheter med vekt på kulturell og lokal identitet….
Kr. 248,- NEON-pris kr 186,-
Røvik, Kjell Arne: Moderne organisasjoner
Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet
Endringsledelse, målstyring, medarbeidersamtaler, prosjektorganisering, business process reengineering, total kvalitetsledelse, kvalitetssikring, benchmarking, konkurranseutsetting. Dette er et lite utvalg av typiske oppskrifter som de fleste moderne organisasjoner i dag må forholde seg til….
kr 399,- NEON-pris kr 299,-
Roness, Paul G.: Organisasjonsendringar
Teoriar og strategiar for studiar av endringsprosessar
Boka tek opp teoriar og strategiar for studiar av forløp og utfall av endringsprosessar i organisasjonar. Først blir det drøfta ulike måtar som teoriar om organisering og endring…..
Kr. 202,- NEON-pris kr 150,-
Johannessen, Jon-Arild; Hauan, Arnulf; Olaisen, Johan:
Problem og problemløsningsstrategier i det offentlige
En bok om endringsledelse
Det benyttes i dag mange metoder, rutiner og systemer for kunnskapsutvikling og kunnskapsintegrering. Slike faste, innarbeidede metoder og rutiner kan ofte være hovedårsakene til at velmenende og hardtarbeidende mennesker i institusjoner tvinges til å iverksette løsninger, som ikke har de ønskede virkninger, verken for de berørte partene eller for systemet som helhet….
kr 185,- NEON-pris kr 139,-

Det er stengt for kommentarer.