Akademika forlag

På denne siden finner du en oversikt over aktuelle bøker fra Akademika forlag. Medlemmer av NEON får 10% rabatt på bøkene.

Merk bestillingen NEON.

politiStig O. Johannessen: Politikultur. Identitet, makt og forandring i politiet

Etter 22. juli 2011 ble det norske politiets kulturer og lederskap utsatt for en kritikk uten sidestykke i nyere tid. Men hvordan kan man forstå politiets kulturer, og hva betyr det å skulle forandre dem?
Kr 295,-
ISBN 9788232101887
bedsamAndrew Kakabadse og Mette Morsing (red.). Oversatt av Petter Røen
Bedrifters samfunnsansvar. Hvordan forene ønsker og praksis?
Denne boka er en samling internasjonale artikler som integrerer teori, forskning og praksis om bedrifters samfunnsansvar (CSR). Forfatterne kommer fra handelshøyskoler, bedrifter, ikke-statlige organisasjoner, konsulentbransjen og næringslivet.
Utgitt 2010. Kr 495,-
ISBN 9788251923583
endrverkIrene Lorentzen Hepsø og Trond Kongsvik (red.)
Forskning som endringsverktøy i organisasjoner. Forståelse og utvikling av praksis
I denne antologien ser vi hvordan organisasjonsforskning, organisasjonsforståelse og organisatorisk endring er tett sammenvevd. Boken er skrevet av organisasjonsforskere som har jobbet tett på praksis i en årrekke. De fokuserer på faktiske utfordringer som komplekse organisasjoner står overfor, og disse utfordringene blir betraktet og analysert på bakgrunn av relevante og aktuelle teorier.
Utgitt 2009. Kr 345,–
ISBN 9788251924184
innovasjonInge Johansen
Innovasjon og nyskaping. Et samspill mellom gründere, forskere, industri og investorer, 2 utg.
I denne boken viser forfatteren at nyskaping basert på original teknologi er en viktig fornyelsesfaktor. Slik nyskaping krever kompetanse og innsats fra en rekke miljøer som i utgangspunktet står fjernt fra hverandre. Det kreves forsknings- og teknologiinnsikt, gründerholdning, industrikompetanse og investorer med både kapital og kompetanse. Disse miljøer må finne hverandre til felles innsats om en nyetablering skal bli vellykket.
Utgitt 2009. Kr 350,-
ISBN 9788251924535
Bo Terje Kalsaas (red.)
Ledelse av verdikjeder. Strategi, design og konkurranseevne
Boken fokuserer på hvordan man kan designe en verdikjede av flere foretak, basert på konkurransestrategi, kostnader, responderende evne og usikkerhet. Den beskriver også samspillet mellom ulike aktører og interessenter og gir et godt grunnlag for å kunne forstå og analysere komplekse verdikjeder. Forfatterne i boken tilhører sentrale forskningsmiljøer innenfor transportøkonomi, logistikk, innovasjon og ledelse av verdikjeder
Utgitt 2009. Kr 389,–
ISBN 9788251923514
Björn Oskarsson, Håkan Aronsson og Bengt Ekdahl
Moderne logistikk – for økt lønnsomhet
I takt med at konkurransen i markedet blir tøffere, bedrifter blir mer internasjonale og fortjenestemarginer presses gjennom hele verdikjeden fra leverandør til sluttbruker, øker logistikkens betydning for bedriftens konkurranseevne. Boken gir en innføring i hvordan moderne logistikk fungerer, og forklarer hvordan logistikken kan utvikles innen ulike områder.
Utgitt 2009. Kr 465,–
ISBN 9788251923606
Roy Asle Andreassen, Eirik J. Irgens og Einar M. Skaalvik (red.)
Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen
Dagens skoleledere må kunne analysere, planlegge og vurdere skolens virksomhet i samarbeid med sine medarbeidere. I tillegg må skoleledere kunne utnytte ansattes ressurser og kompetanse til beste for elevenes vekst og utvikling. Antologien er skrevet av fagpersonalet i nettverket som arrangerer Master i skoleledelse ved NTNU. Boken er relevant for skoleledere, lærere som ønsker lederoppgaver i skolen og skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.
Utgitt 2009. Kr 349,–
ISBN 9788251923194
Helge Ryggvik
Adferd, teknologi og system – en sikkerhetshistorie
Denne boken tar opp problemstillinger knyttet til den gradvise innføringen av såkalte adferdsbaserte sikkerhetssystemer i norsk oljeindustri og annen industri. Bokens forfatter viser hvordan all sikkerhetsfaglig tenkning i bunn og grunn hviler på ulike ideologiske forutsetninger.
Utgitt 2008. Kr 330,-
ISBN 9788251923125
Torlaug Løkensgard Hoel, Brit Hanssen, Rachel Jakhelln og Sissel Østrem (red.)
Det store spranget – ny som lærer i skole og barnehage
Nyutdannede læreres første møte med yrket blir ofte omtalt som et praksissjokk. Mye tyder på at veiledning bidrar til å lette overgangen fra utdanning til yrkesliv. Denne boken bygger på erfaringer fra slik veiledning, og vil være et nyttig grunnlag for det videre arbeidet med oppfølging av nyutdannede lærere.
Utgitt 2008. Kr 275,–
ISBN 9788251922821
Kjetil Steinsholt
Drømmen om Emile og Sofie. Introduksjon til Jean-Jacques Rousseaus oppdragelsestraseer
I 1762 utga Rousseau to tekster som skulle forandre hans liv radikalt. En av dem var Emile. Boken ble forbudt, inndratt og brent, hans hus ble steinet og han ble en mann på evig flukt. I ettertid fremstår boken som en milepæl i pedagogikkens historie. Her forklarer Kjetil Steinsholt hvilket pedagogisk sprengstoff Emile inneholdt.
Utgitt 2008. Kr 220,-
ISBN 9788251922746
Thomas Hoff and Cato A. Bjørkli (eds.)
Embodied Minds – Technical Environments. Conceptual Tools for Analysis, Design and Training
This book is written for researchers, students and professionals to supplement the ongoing efforts to understand how technology can be integrated with more confidence in modern society.
Utgitt 2008. Kr 395,-
ISBN 9788251923415
Knut H. Sørensen, Helen J. Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl (red.)
Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien
I kunnskapssamfunnet må bedrifter og organisasjoner skape og dele kunnskap. Hvordan organisere kunnskap – og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Denne boken retter seg mot et bredt publikum som er opptatt av endringer i norsk arbeidsliv og utviklingen av et norsk kunnskapssamfunn.
Utgitt 2008. Kr 300,–
ISBN 9788251923392
Lisa Vivoll Straume
Flow as a Resource
Lisa Vivoll Straume here investigates if and how the state of psychological flow can be used as a resource in organizational psychology. The 170 participants represented occupations from a variety of fields. Results indicate that goal setting can be a predictor of flow experiences at work. Implications regarding measurements of flow are discussed, and suggestions regarding the future research and applicability of the flow model are made.
Utgitt 2008. Kr 200,–
ISBN 9788251923101
Helge Godø
Innovasjonsledelse. Teknologiutvikling fra idé til forretningsplanlegging
Boken gir en innføring i hvordan man kan analysere og forklare teknologiutviklingens egendynamikk. Det vektlegges å gi en utdypet forståelse av samspillet mellom teknologi og samfunn, ut fra et perspektiv som fremtidige teknologi- og produktutviklere møter i sitt arbeid.
Utgitt 2008. Kr 389,–
ISBN 9788251922166
Hermundur Sigmundsson (red.)
Læring og ferdighetsutvikling
For å kunne legge til rette for god undervisning, må vi forstå hvilke mekanismer som er involvert i læringsprosessen. Denne boken forklarer utvikling og læring i et biologisk perspektiv, samt utvikling av ferdigheter og atferd på psykologisk/pedagogisk nivå.
Utgitt 2008. Kr 250,–
ISBN 9788251922180
Trine Annfelt, Britt Andersen og Agnes Bolsø (red.)
Når heteroseksualiteten må forklare seg
Flere fremstående forskere diskuterer i denne boken aktuelle problemstillinger knyttet til heteronormativitet: hvordan heteroseksualitet virker normerende og regulerer alles tilværelse – uansett seksuell orientering og kjønn.
Utgitt 2008. Kr 300,–
ISBN 9788251922524
Lisanne Wilken
Pierre Bourdieu
Denne boken er ment som en introduksjon til Bourdieus tenkning. Forfatteren presenterer de sentrale aspektene i Bourdieus verk og foreslår hvordan noen av hans viktigste begreper kan forstås.
Utgitt 2008. Kr 195,–
ISBN 9788251923132
Knut Samset
Prosjekt i tidligfasen. Fokus på konseptet
Dagens store samfunnsoppgaver lar seg vanskelig gjennomføre på annen måte enn som prosjekter, ettersom de er avhengig av samarbeid på tvers av sektorer og institusjonsgrenser.
Denne boken sammenfatter kunnskap om tidligfasen og tidligfasevurderinger av prosjekter, og beskriver metoder som kan brukes for å identifisere og analysere prosjektkonsepter på et tidlig tidspunkt.
Utgitt 2008. Kr 365,-
ISBN 9788251923460
Sissel Horghagen m.fl.
Beste praksis i ergoterapi
I denne boken finner du artikler som gir innspill til hva som er en kunnskapsbasert praksis samt artikler om beste praksis knyttet til ergoterapeuters ulike fagområder som for eksempel barns helse og eldres helse.
Utgitt 2007. Kr 395,–
ISBN 9788251922777
Kristian Firing, Karl Hellemsvik og Johan Haarberg (red.) Kryssild. Militært lederskap i en ny tid
Luftkrigsskolen ønsker med denne boken å gi et innblikk i det faglige interessefeltet som ligger til grunn for undervisningen ved skolen og utdanningen av Luftforsvarets fremtidige ledere. Tittelen Kryssild. Militært lederskap i en ny tid henspiller på noe av det som i stadig større grad har innvirkning på militært lederskap og den faglige kompetansen som må ligge til grunn for utdanning av militære ledere.
Utgitt 2007. Kr 395,–
ISBN 9788251922715
Kjell Åge Gotvassli
Kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner. Rasjonalitet eller intuisjon og følelser?
Boken beskriver og drøfter ulike teoretiske perspektiver på kunnskaps- og prestasjonsutvikling i organisasjoner. Det blir spesielt fokusert på kunnskapsutvikling med utgangspunkt i følelser, intuisjon, teft og improvisasjon. Hvilke elementer (læringsnettverket) som kan ha innvirkning på kunnskapsutvikling, blir også vektlagt i boken.
Utgitt 2007. Kr 349,–
ISBN 9788251922173
Bjørn Engebretsen
Leveranseprosjektet
Boken handler om prosessen før prosjektet starter til prosjektet går inn i produksjonsfasen. Leveranseprosjekter skiller seg fra mye annen prosjektgjennomføring ved at det er snakk om engangsleveranser av én løsning basert på én konkret spesifikasjon. Dette stiller andre krav til leverandørene av disse løsningene; spesielt er forholdet mellom kunde og leverandør ekstra krevende. Utgitt 2007. Kr 285,–
ISBN 9788251922630
Ragnheidur Karlsdottir (red.)
Læring, kommunikasjon og ledelse i organisasjoner
En stadig tøffere konkurranse innebærer store krav til bedriftenes evne til omstilling og fleksibilitet. I denne boken drøftes sentrale organisasjonspedagogiske problemstillinger.
Utgitt 2007. Kr 250,–
ISBN 9788251922012
Jan Arvid Haugan
Prestasjonsoptimalisering – En studie av tre toppidrettsutøvere
Blant de faktorer som avgjør bedrifters konkurranseevne er de ansattes evne til å prestere enkeltvis og som lag i møtet med ytre og indre utfordringer. Det er derfor av interesse for bedriftsledere å kjenne til de personlige egenskapene som fremmer prestasjonsevnen.
Utgitt 2007. Kr 200,-
ISBN 9788251922654
Knut H. Sørensen, Helen J. Gansmo, Vivian A. Lagesen og Eva Amdahl (red.)
Vitenskap som dialog – kunnskap i bevegelse
Hva er egentlig tverrfaglig forskning? Uklare oppfatninger har ofte ført til konflikter mellom fag – vitenskapene har ulike roller som ikke alltid er like lett å integrere. Hvordan gjøre forskning anvendelig? Hvilke krav kan vi stille til forskning som skal ha fruktbare dialoger med offentligheten? Dialogen mellom allmennheten og vitenskapen gir viktig innsikt i hvordan forskning påvirker vårt samfunn.
Utgitt 2007. Kr 300,–
ISBN 9788251923385
Kjetil Steinholt
Oppdragelse som dressur. Innføring i Ludwig Wittgensteins pedagogikk
Kjetil Steinsholt ser nærmere på hvordan Ludwig Wittgenstein gjennom sitt forfatterskap forholder seg til ulike pedagogiske spørsmål, og gir samtidig leseren et levende innblikk i hans livshistorie.
Utgitt 2006. Kr 220,–
ISBN 9788251920940
Ragnar Kvalsund
Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Viktige ferdigheter for coacher, rådgivere, veiledere og terapeuter
Hvilke ferdigheter er viktige for personer som har en hjelpefunksjon for andre mennesker? Dette er hovedspørsmålet som Ragnvald Kvalsund besvarer i denne boken. Skal man hjelpe andre mennesker må man kunne bruke ulike tilnærmingsmåter for å avdekke vedkommendes problem, skape tillit og kunne påvirke.
Utgitt 2006. Kr 89,–
ISBN 9788251921572
Asbjørn Rolstadås
Praktisk prosjektstyring, 4. utg.
Boken gir en grunnleggende innføring i prosjektstyring og prosjektledelse. Den presenterer praktiske metoder og teknikker basert på de nyeste prinsipper som anvendes i næringsliv og forvaltning. Selv om stoffet er vinklet mot større prosjekter, passer de fleste teknikkene også godt for mindre prosjekter.
Utgitt 2006. Kr 415,–
ISBN 9788251921619
Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer
Gruppeveiledning, læring og ressursutvikling
Denne boken handler om hvordan veiledning kan fremme læring og ressursutvikling i grupper og organisasjoner. Samarbeid og konfliktløsning er avgjørende for å oppnå gode og effektive arbeidsprosesser. Innholdet i boken bygger på mangeårige erfaringer med utdanning av gruppeveiledere.
Utgitt 2005. Kr 250,-
ISBN 9788251920841
C. Moldjord, A. Gravråkmo og H. Nordvik (red.)
Militær ledelse og de menneskelige faktorene
Boken fokuserer på krav som vil kunne møte fremtidens soldater. Den belyser krigers og konflikters utvikling den senere tid, og ulike aspekter ved offisersutvikling og menneskelige forutsetninger for forsvarets nye typer oppgaver, med fokus på blant annet personlighet, evolusjonsteori og mestring.
Utgitt 2005. Kr 395, –
ISBN 9788251920476
Jon Iden
Prosessutvikling – håndbok i modellering og analyse av prosesser
Prosessutvikling er arbeidet med å analysere og forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Denne boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan prosesser kan modelleres og analyseres med tanke på forbedring.
Utgitt 2005. Kr 160,-
ISBN 9788251920766
Britt Dale, Ragnheidur Karlsdottir, Ola Strandhage
Bedrifter i nettverk
Boken presenterer casestudier hvor bedriftsnettverk er studert i stor bredde og fra svært ulike faglige perspektiv. Et stort spekter av bransjer er representert. Boken henvender seg i første rekke til bedrifter, men vil også være interessant lesning for forskere, studenter, og andre som arbeider med, eller har interesse for, temaet.
Utgitt 2004. Kr 150,-
ISBN 9788251919944
Peter Arbo og Hallgeir Gammelsæter (red.) Innovasjonspolitikkens scenografi. Forskningsprogrammet Regional utvikling
Boken tar for seg ulike sider ved innovasjonspolitikken og de perspektivene på næringsutvikling som har entret scenen de siste årene.
Utgitt 2004. Kr 495,-
ISBN 9788251919357
Gunnar E. Wille
Kompetanseledelse – samvirket mellom menneske, organisasjon og teknologi
Boken drøfter samvirket mellom teknologi og kompetanse. Grunnleggende teori sammenstilles med praktiske erfaringer til nyttige verktøy for moderne teknologi- og kompetanseledelse.
Utgitt 2003. Kr 198,-
ISBN 9788251918473
Gunnar Sand og Kathrine Skretting
Fortellinger om forskning
I denne boken legger Gunnar Sand og Kathrine Skretting vekt på verdien av forskning for samfunnet. Dette gjør de gjennom en serie fortellinger om spennende mennesker fra forskningens verden. Noen er opptatt av anvendt forskning, innovasjon og nytteverdi, andre av å finne ut hvordan tingene egentlig henger sammen i naturen, samfunnet eller kulturen.
Utgitt 2002. Kr 98,-
ISBN 9788251918237
Tore Audun Høie
IKT og organisasjon
Hovedfokus i boken er organisasjon, fordi dette er en svakhet i mange IKT-løsninger. Særlig vekt legges på kompetanse, innovasjon og service, noe som er viktig både for offentlige og private virksomheter.
Utgitt 2002. Kr 198,-
ISBN 9788251917872
Kesheng Wang, Ove Rustung Hjelmervik and Bernt Bremdal
Introduction to Knowledge Management
Introduction to Knowledge Management will provide you with a strategic roadmap for knowledge management and teach you how to successfully implement KM in your company, step by step.
Utgitt 2001. Kr 75,-
ISBN 9788251916608
Steinar Ilstad
Metodelære til psykologi i ledelse og organisasjon
Boken gir en kortfattet oversikt over de ulike metodeemnene i pensumlitteraturen: forskningsdesign, problemstilling, eksperiment, utvalgsmetode, datainnsamling, koding, analyse, tolkning m.m.
Utgitt 2001. Kr 98,-
ISBN 9788251916967

Det er stengt for kommentarer.