NEONdagene 2007 – Trondheim

På NEON-konferansen 2007 i Trondheim 20.-22. november tar vi utgangspunkt i at vi lever i en tid som er preget av en sterk fornyelsesideologi. I den sammenheng ønsker vi å rette oppmerksomheten mot grensedefinisjoner og forhandlinger om nye grenseoppganger i organisasjoner. Mange skiller vi har vært vant til å operere med i en organisasjon, som forholdet mellom fag og avdelinger, forholdet mellom ledere og ansatte og forholdet til geografi og avstand, blir omdefinert i takt med nye problemforståelser, nye strukturelle ordninger og ny teknologi. Initiativer til endring er imidlertid ikke bare opptatt av modernisering av eksisterende enheter eller praksiser, men også med reforhandling av organisatoriske, geografiske eller kunnskapsmessige grenser. Studier av grensedefinisjoner og deres implikasjoner reiser flere spesifikke problemstillinger ettersom det involverer analyse av transformasjonsprosesser hvor nye institusjoner, organisatoriske former og systemer for koordinering og bytte utvikles.

Hensikten med NEON-konferansen i 2007 er å rette søkelyset mot prosesser knyttet til redefinering av grenser og å undersøke deres implikasjoner for ulike typer organisasjoner i offentlig og privat virksomhet. Arrangørkomiteen består av forskere fra ulike institusjoner som arbeider med organisasjonsforskning i Trøndelag. Hittil er HINT, NTNU, Sintef, TØH – HIST og NTNU Samfunnsforskning representert i komiteen.

Det er stengt for kommentarer.