Referat fra årsmøtet i NEON, 24. november 2006

Møteleder: Haldor Byrkjeflot
Møtedelegater: Deltakere på NEON-dagene 2006 (alle deltakere på møtet hadde stemmerett).

Agenda

1. Årsmelding for NEON

2. Endringer i formålsparagrafene til NEON

3. Vedtekter for NEON (Forslag til vedtak)

4. NEON-dagene 2007

5. NEON-dagene 2008-2009

6. Ambisjonsnivået med NEON i 2007 og på lenger sikt

7. Rapport fra arbeidet med ”NEON-notat”

1. Årsmelding:
Haldor Byrkjeflot orienterte om utviklingen av NEON fra oppstart i 2003 fram til i dag. Regnskap for 2005 ble presentert. Mye av arbeidet til nå har blitt gjort på dugnadsbasis, og har hatt en naturlig tilknytning til forberedelsen av EGOS-konferansen. Nå er EGOS overstått, og det må finnes andre måter å sikre driften av nettverket på.

Styringsgruppen for EGOS 2003-2006 har satset på å videreutvikle NEON ved å basere nettverket på institusjonelt medlemskap, der medlemsinstitusjonene betaler inn et gitt beløp og dermed får anledning til å delta i en styringsgruppe for NEON. Mange institusjoner har gitt sin støtte, så denne strategien har vært vellykket, men det gjenstår en del for å få institusjonalisert det institusjonelle medlemskapet og standardisere medlemsbidraget. En har derfor valgt å definere 2006-2007 som en prøveperiode og tar sikte på å etablere en fastere struktur på årsmøtet i 2007.
– Forslag fra salen om todeling av størrelse på medlemsbidrag. Andre har foreslått andre måter å differensiere betalingen på. Dette vil bli diskutert nærmere i NEON-rådet (se nedenfor).

Det ble gitt tilslutning til den strategi for videreføring av NEON som ble foreslått.

2. Endringer i formålsparagrafene til NEON
Forslag om å stryke det som har stått om EGOS: ”Vi ønsker å bruke dette nettverket, samt EGOS i 2006 til å styrke den norske organisasjonsforskningen”.
Forslaget er godkjent.

Etter en kort diskusjon ble det enighet om å fokusere på forskningen på konferansen, men presisere at praktikere innom faget også er velkomne til å delta; noe som også må reflekteres i framtidige program for NEON-dagene

3. Vedtekter for NEON (Forslag til vedtak)
Det ble foreslått noen justeringer i det utsendte forslag og disse blir oversendt det nye rådet for NEON til vurdering.

Rådet:
Rådet består av alle som har gitt økonomisk støtte i 2006/2007. De som har bidratt i år kan stemme ved årsmøtet i 2007 gitt at totalt bidrag for 2006-2007 er over 15 000 kr. Institusjoner kan stille med en representant og en vararepresentant i NEON-rådet.

Kommentarer fra salen avslørte bekymring for at rådet ville blir for stort. Det viktige er uansett at medlemmene i rådet er informert om aktuelle saker, og at de dermed har mulighet til å uttale seg. Det vil alltid være variasjon i de ulike representantenes aktivitetsnivå, men det gjelder å sikre et bredt engasjement omkring utviklingen av NEON.

Det blir vist til at det gis åpning for at rådet oppretter en styringsgruppe. Dette får støtte fra de frammøtte.

Andre innspill fra salen:
• Rådet få selv bestemme hvordan de vil møtes. Det trenger ikke stå i vedtektene.
• Det bør stå at rådet skal oppnevne en styringsgruppe, ikke kan.
• Det er ikke nødvendig at det står at sekretariatet legges til Rokkansenteret.

En av oppgavene til rådet er å bidra med innspill i forhold til programmet for NEON-dagene før dette presenteres for medlemmene.

Viktig innspill fra 2007-komiteen i Trondheim: det er viktig å få en avklaring på forholdet mellom arrangørkomité, råd og sekretariat. Disse forholdene vil bli nærmere utredet i et notat som er under utarbeidelse, men hovedmodellen er slik som i forholdet mellom EGOS-styret og arrangørene av EGOS, det vil si at det er den lokale arrangørkomiteen som er ansvarlig for programmet.

4. NEON-dagene 2007
Tonje Osmundsen orienterte om planene for neste års NEON-dager. Det er satt i gang stor mobiliseringsaktivitet i begge Trøndelags-fylkene.

Wærås informerte om planer for NEON-dagene 2008 i Tromsø, og Dag Torjesen om NEON-dagene 2009, som Høgskolen i Agder har meldt sin interesse for å arrangere. Programmet for disse arrangementene vil også bli presentert for NEON-rådet på samme måte som programmet for Trondheim i 2007.

Alt tyder på at nettverket og NEON-konferansen har gode vilkår framover.

5. www.neonnet.no
Vidar Rolland presenterte ideer tilknyttet hvilken rolle nettsidene skal ha framover. Et minimumskrav blir å ha en webredaksjon som oppdaterer og utvikler sidene. En mer ambisiøs tanke er det å bygge opp en kompetansedatabase der for eksempel de ulike skolene og temaene innen organisasjonsforskningen kan være utgangspunkt for inndeling.

Det ble også foreslått å utnevne en web-redaktør som inngår i sekretariatsfunksjonen, og at rådet skal forplikte seg til å være innholdsleverandører, eller finne noen som kan levere innhold til sidene. Ideelt sett skal neon presentere egenproduserte nyheter fra nettverket, ikke bare reprodusere andre sine nyheter.

Innspill fra salen framhever at det er ønskelig at neonnet gir medlemmene mulighet til å legge ut paper. Ellers ble det gitt allmenn tilslutning til de skisserte planene.

6. NEON-notat
Hilde Kjerland orienterte om NEON-notatet som er under arbeid. Notatet skal være et verktøy for arrangører av NEON-dagene. Her skal det stå om prosessen fra idé til ferdig konferanse, praktiske opplysninger, klargjøring av ansvarsforholdet mellom arrangørkomiteen, rådet og sekretariatet.

Det er stengt for kommentarer.