Stiftelsesmøte

Invitasjon til nettverksmøte for norske organisasjonsforskere i Bergen 20.11.2003 kl. 10.15 – 13.00

Programmet for møtet:

10.15 -11.30 Seminar
Børre Nylehn, Høgskolen i Agder innleder omkring følgende tema:
Har vi noe mer enn «organisasjon» felles? Seks parallelle løp – men i det samme faget?
Forberedte kommentarer og diskusjon
» Kommentar til Nylehns innlegg ved Torstein Nesheim, SNF
» Norsk organisasjonsforskning 2003 – enquete (Torstein Nesheim, SNF)

11.30 – 12.00
Pause

12.00 – 13.00 Stiftingsmøte med innlagt lunch
Stifting av NEON (nettverk for organisasjonsforskning i Norge)
Kort orientering om EGOS-arbeidet og forholdet mellom dette og NEON
(1-2 representanter for hver institusjon alt etter hvor mange som stiller)

13.15 – 15.00: Johan P. Olsen, Arena: Gaus-forelesning
Borgere og offentlig administrasjon: søking etter et teoretisk grunnlag.
» Paper «Citizens, public administration and the search for theoretical foundations»
» Sted: Stort auditorium, Stein Rokkans Hus, Nygårdsgt. 5

Johan P. Olsen fikk i høst som den første ikke-amerikaner John Gaus prisen fra den amerikanske statsviterforeningen. Dette seminaret vil ta utgangspunktet i den forelesingen han hadde ved overrekkelsen av denne prisen.

Bakgrunn

Anledningen er at vi nå starter arbeidet med å arrangere EGOS i Norge i 2006.Vi henstiller også dere om å levere abstract til EGOS i Ljubljana innen fristen 31.desember 2003, samt at dere vurderer å melde dere som convenors og foreslå temaer til Berlin 2005.

Vi tre som undertegner dette brevet har fått i oppdrag å utgjøre den nasjonale arrangørkomiteen. Nå henvender vi oss til dere med tilbud om å delta i stiftingen av NEON ( Nettverk for organisasjonsforskning i Norge), samt i arbeidet med å styrke den norske tilstedeværelsen i EGOS-arrangementene fram mot arrangementet i Bergen i 2006.

EGOS skal arrangeres i Bergen og Rokkansenteret er i ferd med å etablere et sekretariat for konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen. Tre institusjoner utgjør vertskapet: UiB / Rokkansenteret, Handelshøgskolen BI og Universitetet i Tromsø. Vi vil imidlertid gjerne involvere flere i arbeidet med EGOS i 2006, og tror at NEON-nettverket kan være en begynnelse. Vi ønsker å bruke dette nettverket, samt EGOS i 2006 til å styrke den norske organisasjonsforskningen, som vi tror har et stort potensiale og trenger det løftet som en slik internasjonal konferanse kan bidra til. Det norske organisasjonsforskermiljøet er i dag nokså fragmentert, men internasjonalt sett fremdeles relativt betydelig i omfang og kvalitet. Et slikt EGOS-arrangement stiller oss derfor overfor en betydelig utfordring og mulighet.

Møtet i Bergen er altså ikke bare et oppstartsmøte for EGOS-arbeidet, men potensielt også en begynnelse for noe som kan bli et løft for organisasjonsforskningen i Norge.

Det er stengt for kommentarer.