Vedtekter for NEON

Vedtekter for NEON
(Opprinnelige vedtekter vedtatt på årsmøte i 2006, endret årsmøtet november 07)

 1. NEON – nettverk for organisasjonsforskning i Norge har som formål:
  1. 1.1 Å synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende norsk organisasjonsforskning.
  2. 1.2 Å styrke organisasjonsforskningen i Norge og bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsnettverket.
  3. 1.3 Å bidra til å utvikle møteplasser, legge til rette for felles prosjekter og utveksle forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning.
  4. 1.4 Å sørge for at det arrangeres et årlig arrangement – NEON-dagene – for å bidra til at formålene ovenfor oppfylles.
 2. NEON bygger på institusjonelt medlemskap der hver institusjon bidrar finansielt. Standardiserte medlemssatser vedtas av årsmøtet.
 3. NEONs høyeste besluttende organ er årsmøtet. Dette avholdes ordinært i forbindelse med de årlige NEON-dagene.
  1. 3.1 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften innen årsmøtet har møte- og stemmerett på årsmøtet.
  2. 3.2 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften skal i forbindelse med innbetalingen oppgi hvem som representerer institusjonen ved avstemninger i årsmøtet. Hver medlemsinstitusjon skal oppgi inntil to representanter (hoved- og vara). Dersom begge representanter er forhindret fra å delta på årsmøtet, kan medlemsinstitusjoner gi annen person fullmakt til å avgi stemme på vegne av gjeldende medlemsinstitusjon.
  3. 3.3 Enkeltmedlemmer som møter på årsmøtet har forslags- og talerett, men ikke stemmerett ved avstemninger.
  4. 3.4 Utviklingen av NEON baseres på konsensusprinsippet slik at avstemninger om mulig unngås. Representanter fra medlemsinstitusjoner kan kreve avstemning når drøfting ikke fører til full enighet. Ved avstemninger på årsmøtet kreves simpelt flertall for at en sak skal avgjøres. Vedtektendringer krever 2/3 flertall.
  5. 3.5 Ved valg til verv og arbeidsutvalg kreves kun simpelt flertall
 4. Årsmøtet i NEON velger et arbeidsutvalg på 5 partnere som fungerer som nettverkets høyeste organ med ansvar for å ivareta NEONs formålsparagraf mellom årsmøtene. Arbeidsutvalget skal ha minimum to medlemmer fra hvert kjønn.
  1. 4.1 Medlemmer i arbeidsutvalget velges blant de betalende partnerne for et år av gangen. Hvert medlem kan sitte i inntil fem perioder.
  2. 4.2 Arbeidsutvalget velger selv utvalgets leder.
  3. 4.3 Arbeidsutvalgets leder styrer avviklingen av årsmøtet.
  4. 4.4 Arbeidsutvalget skal med hjelp fra sekretariatet drive nettverkets løpende aktiviteter, herunder NEON-dagene og nettsidene til NEON, mellom årsmøtene.
  5. 4.5 Arbeidsutvalget plikter å ha tett kontakt med arrangøren for NEON-dagene
  6. 4.6 Arbeidsutvalget legger fram budsjett og regnskap for årsmøtet.
 5. NEON skal leie et sekretariat
  1. 5.1 Spørsmål om endring i sekretariatet kan tas opp av arbeidsutvalget. Kun årsmøtet kan avgjøre endring av sekretariat
  2. 5.2 Sekretariatet skal bistå arbeidsutvalget og arrangørkomiteen av NEON-dagene.
  3. 5.3 Sekretariatet skal vedlikeholde, oppdatere medlemsdatabasen og nettsidene. Sekretariatet skal føre regnskap for alle nettverkets inntekter og utgifter.
  4. 5.4 Sekretariatet skal fungere som redaktører for innholdet på nettsidene.
 6. NEON-dagene skal være et selvfinansierende arrangement som arrangøren står økonomisk ansvarlig for. NEONs arbeidsutvalg og sekretariatet bistår i forberedelsene.
  1. 6.1 Tildeling av arrangøransvar gjøres av årsmøtet etter forslag fra arbeidsutvalget.
  2. 6.2 Konkret ansvarsfordeling og framdriftsplan for det årlige arrangementet spesifiseres i eget dokument som godkjennes av årsmøtet.

Det er stengt for kommentarer.