Hjem / Home

Formålet med prosjektet Lost in Transition. Styring, ledelse og organisering av tiltak for gjennomføring av videregående opplæring er å undersøke hvordan utdanningssystemet håndtere det økende problemet med frafall fra videregående opplæring. Fokus er rettet mot overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring og hvilke tiltak som settes i verk, hvordan de styres og gjennomføres. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets FINNUT-program.

The project Lost in Transition. Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education  addresses the complexity of the problem of implementing policies to prevent drop-outs asking what works in the translation of educational policy objectives into practical action; Which action is taken, how are the policy measures governed and implemented, and how do they function at school level? The project is funded by The Research Council of Norway’s programme for research and innovation in the educational sector (FINNUT)